0:00/ 0:00
Wydarzenia

Konserwacja obrazu Matki Boskiej Łaskawej

Konserwacja obrazu Matki Boskiej Łaskawej

Wene­ro­wa­ny od wie­ków przez kra­ko­wian obraz Mat­ki Boskiej Łaska­wej został zdję­ty z pół­noc­nej fasa­dy kościo­ła Mariac­kie­go. Na swo­je miej­sce wró­ci w grud­niu br. po prze­pro­wa­dze­niu koniecz­nych prac kon­ser­wa­tor­skich. MB Łaska­wa chro­ni kra­ko­wian od nie­szczęść i cho­rób, a łaski opie­wa­ją zwłasz­cza od XVIII wie­ku Jej figu­ry i obra­zy ze strza­ła­mi — sym­bo­la­mi grze­chu i cho­rób. Pod naszym wize­run­kiem na co dzień świe­ci się lamp­ka, a kra­ko­wia­nie pozo­sta­wia­ją kwia­ty. Nasz obraz Mat­ki Bożej Łaska­wej został zdję­ty do kon­ser­wa­cji 18 czerw­ca br. po uzy­ska­niu odpo­wied­nich zgód. Na zewnętrz­nej ścia­nie obok wej­ścia do kruch­ty pół­noc­nej kościo­ła Mariac­kie­go w miej­sce obra­zu za kil­ka dni zosta­nie zamon­to­wa­na wier­na kopia. Jed­nak już odli­cza­my czas do powro­tu ory­gi­na­łu na swo­je pier­wot­ne miej­sce. Wier­nych i tury­stów pro­si­my o zro­zu­mie­nie koniecz­no­ści dzia­łań kon­ser­wa­tor­skich - mówi archi­pre­zbi­ter bazy­li­ki, ks. inf. Dariusz Raś.

Histo­ria obra­zu się­ga począt­ków XVIII wie­ku. W latach 1707–1709 w Kra­ko­wie pano­wa­ło „moro­we powie­trze”, pod­czas któ­re­go zmar­ło 19.270 osób. Biskup cheł­miń­ski, admi­ni­stra­tor biskup­stwa kra­kow­skie­go, zale­cił uro­czy­ste modli­twy przed obra­zem Naj­święt­szej Maryi Pan­ny w koście­le Kar­me­li­tów na Pia­sku. Raj­ca kra­kow­ski Michał Behm opie­ku­ją­cy się cho­ry­mi, ze skła­dek i wła­snych pie­nię­dzy zbu­do­wał obszer­ny szpi­tal nad brze­giem Wisły, za mia­stem. W 1708 r. otrzy­mał od oo. Pija­rów wize­ru­nek Mat­ki Boskiej Łaska­wej. Po udzie­le­niu przez bisku­pa zezwo­le­nia na odpra­wia­nie modlitw i nabo­żeństw do MB Łaska­wej, pole­cił wyma­lo­wać Jej wize­ru­nek na zewnętrz­nej ścia­nie kościo­ła Mariac­kie­go, przy pół­noc­nym wej­ściu. Przed tym obra­zem, przy gło­sie trąb, wier­ni pro­si­li o oca­le­nie. Tego same­go roku (1708), w świę­to Nie­po­ka­la­ne­go Poczę­cia NMP, epi­de­mia skoń­czy­ła się. Obraz uzy­skał opi­nię cudow­ne­go i ota­cza­ny był coraz więk­szym kul­tem.

W 1876 r. na zle­ce­nie księ­dza Zyg­mun­ta Golia­na, obraz odno­wił malarz Woj­ciech Eliasz. Według rela­cji (praw­do­po­dob­nie same­go mala­rza) obraz był tak znisz­czo­ny, że nie nada­wał się do kon­ser­wa­cji, więc Eliasz wyko­nał nowy obraz, dokle­ja­jąc kawał­ki sta­re­go obra­zu zgod­nie z pole­ce­niem ks. Golia­na, celem nada­nia nowe­mu wize­run­ko­wi cudow­nych wła­ści­wo­ści.

W 1923 r. obraz MB Łaska­wej ze ścia­ny zewnętrz­nej kościo­ła był ponow­nie odna­wia­ny przez Matyl­dę Male­niew­ską, któ­ra go obcię­ła, zdu­blo­wa­ła i prze­ma­lo­wa­ła, zacho­wu­jąc kom­po­zy­cję posta­ci Marii. Pra­ce pro­wa­dzo­ne w latach 1998–1990 przez Wie­sła­wę Ste­fań­ską ujaw­ni­ły nato­miast zacho­wa­ną, naj­star­szą war­stwę malar­ską, wyko­na­ną naj­praw­do­po­dob­niej oko­ło 1770 r. Ste­fań­ska usu­nę­ła póź­niej­sze prze­ma­lo­wa­nia, odsło­ni­ła i uzu­peł­ni­ła war­stwę, któ­ra była eks­po­no­wa­na aż do obec­nej kon­ser­wa­cji.

 

Obraz Mat­ki Boskiej Łaska­wej — stan przed kon­ser­wa­cją