0:00/ 0:00

Dane kontaktowe

Dane kontaktowe

Parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej
Maryi Panny

Plac Mariac­ki 5
31–042 Kra­ków

Kancelaria parafialna

tel. 12 422 05 21, wew. 21, fax 12 421 07 85

biuro@​mariacki.​com
Godzi­ny otwar­cia kan­ce­la­rii:
poniedziałek–piątek 10.00–12.00
czwar­tek i pią­tek 16.00–18.00

Poprzez kon­takt e-mail nie jest moż­li­we zała­twie­nie spraw kan­ce­la­ryj­nych, w tym rezer­wo­wa­nie ter­mi­nów ślu­bu, bierz­mo­wa­nia i chrztu lub też zama­wia­nie kwe­ren­dy archi­wi­stycz­nej. Wszel­kich infor­ma­cji na te tema­ty nale­ży zasię­gać oso­bi­ście w godzi­nach pra­cy kan­ce­la­rii para­fial­nej.

Zakrystia

zakry­stia@mariacki.com

Godzi­ny otwar­cia zakry­stii:
poniedziałek–sobota 6.00–19.00
nie­dzie­la 6.00–15.3017.30–19.00

Archiwum

tel. 12 426 46 93
archi­wum@mariacki.com

Korzy­sta­nie z archi­wa­liów moż­li­we po uprzed­nim umó­wie­niu.

Dla mediów: media@​mariacki.​com

Biuro turystyki

Plac Mariac­ki 7

Godzi­ny otwar­cia biu­ra:
poniedziałek–sobota 11.30–17.45
nie­dzie­la: 14.00–17.45

Kasa: tel.  +48 12 422 07 37
tury­sty­ka@mariacki.com