0:00/ 0:00

Dane kontaktowe

Dane kontaktowe

Parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej
Maryi Panny

Plac Mariac­ki 5
31–042 Kra­ków

Kancelaria parafialna

tel. 12 422 05 21, wew. 21, fax 12 421 07 85

biuro@​mariacki.​com
Godzi­ny otwar­cia kan­ce­la­rii:
poniedziałek–piątek 10:00–12:00
czwar­tek i pią­tek 16:00–18:00

Poprzez kon­takt e-mail nie jest moż­li­we zała­twie­nie spraw kan­ce­la­ryj­nych, w tym rezer­wo­wa­nie ter­mi­nów ślu­bu, bierz­mo­wa­nia i chrztu lub też zama­wia­nie kwe­ren­dy archi­wi­stycz­nej. Wszel­kich infor­ma­cji na te tema­ty nale­ży zasię­gać oso­bi­ście w godzi­nach pra­cy kan­ce­la­rii para­fial­nej.

Zakrystia

zakry­stia@mariacki.com

Godzi­ny otwar­cia zakry­stii:
poniedziałek–sobota 6:00–19:00
nie­dzie­la 6:00–15:3017:30–19:00.

Archiwum

Z przy­czyn tech­nicz­nych archi­wum w naj­bliż­szym cza­sie będzie nie­czyn­ne.
tel. 12 426 46 93
archi­wum@mariacki.com

Biuro turystyki

Plac Mariac­ki 7

Godzi­ny otwar­cia biu­ra:
poniedziałek–sobota 11:30–17:45
nie­dzie­la: 14:00–17:45

Kasa: tel.  +48 12 422 07 37
tury­sty­ka@mariacki.com

Dla mediów

W spra­wach medial­nych pro­si­my o kon­takt e-mailo­wy: media@​mariacki.​com