0:00/ 0:00
Wydarzenia

Laudacja

Laudacja

9 czerw­ca Archi­pre­zbi­te­ro­wi Bazy­li­ki Mariac­kej ks. inf. Dariu­szo­wi Rasio­wi nada­ny został tytuł Hono­ro­we­go Bra­ta Kur­ko­we­go. 

Czci­god­ny Księ­że Archi­pre­zbi­te­rze Bazy­li­ki Mariac­kiej w Kra­ko­wie,
My, Bra­cia Kra­kow­skie­go Brac­twa Kur­ko­we­go, obda­rza­jąc Cię tytu­łem Bra­ta Hono­ro­we­go naszej Kon­fra­ter­ni przy­wo­łu­je­my w pamię­ci świę­te­go Jana Paw­ła II, a tak­że Kar­dy­na­ła Sta­ni­sła­wa Dzi­wi­sza – naszych Bra­ci Hono­ro­wych.
To Ty, jako pro­boszcz góru­ją­ce­go nad Ryn­kiem kra­kow­skim kościo­ła Naj­święt­szej Maryi Pan­ny, jesteś w pro­stej linii spad­ko­bier­cą wymie­nio­nych poprzed­ni­ków.
To Ty, od pra­wie ośmiu lat, obda­rza­jąc nas wiel­kim zaufa­niem współ­or­ga­ni­zu­jesz corocz­ne msze dzięk­czyn­ne przed intro­ni­za­cją Kró­lew­ską nasze­go Brac­twa.
To Ty, jesteś wier­ny i dbasz o dzie­dzic­two ducho­we miesz­czan Kra­ko­wa, z któ­rych my się wywo­dzi­my.
Dzię­ku­jąc za to wszyst­ko Księ­że Infu­ła­cie Dariu­szu, cie­szy­my się, że może­my powi­tać Cię w gro­nie naszej histo­rycz­nej Kon­fra­ter­ni.

Towa­rzy­stwo Strze­lec­kie Brac­two Kur­ko­we w Kra­ko­wie