0:00/ 0:00
Koncerty

Mariacki Festiwal Organowy

Mariacki Festiwal Organowy

Mię­dzy­uczel­nia­ny Insty­tut Muzy­ki Kościel­nej, obcho­dzą­cy w bie­żą­cym roku jubi­le­usz 10-lecia swo­je­go ist­nie­nia, wspól­nie z bazy­li­ką Mariac­ką zapra­sza­ją na IV Mariac­ki Festi­wal Orga­no­wy, któ­ry odbę­dzie się od 18 lip­ca do 29 sierp­nia.

Wszel­kie infor­ma­cje doty­czą­ce tego wyda­rze­nia znaj­du­ją się na stro­nie inter­ne­to­wej Mariac­kie­go Festi­wa­lu Orga­no­we­go.