0:00/ 0:00
Koncerty

Mariacki Festiwal Organowy – koncerty czwartkowe: 15.12.2016

Mariacki Festiwal Organowy – koncerty czwartkowe: 15.12.2016

Bazy­li­ka Mariac­ka

oraz

Mię­dzy­uczel­nia­ny Insty­tut Muzy­ki Kościel­nej w Kra­ko­wie

zapra­sza­ją na:

Mariacki Festiwal Organowy – koncerty czwartkowe

W ocze­ki­wa­niu na Boże Naro­dze­nie
15 grud­nia 2016, godz. 19.30, Plac Mariac­ki 5

Wyko­naw­cy:

Scho­la gre­go­riań­ska Koła Nauko­we­go Mię­dzy­uczel­nia­ne­go Insty­tu­tu Muzy­ki Kościel­nej CONGAUDEANT
(pod kie­row­nic­twem s. Susi Fer­fo­glia)
Krzysz­tof Paw­lisz – orga­ny głów­ne i w nawie połu­dnio­wej
Krzysz­tof Dobosz — orga­ny w pre­zbi­te­rium

zaproszenie_tyl_v2