0:00/ 0:00
Koncerty, Ogłoszenia, Wydarzenia

Mariacki Festiwal Organowy

Data

22 sierpnia 2017

Godzina

20:00

Miejsce

Bazy­li­ka Mariac­ka w Kra­ko­wie

Organizatorzy

Bazy­li­ka Mariac­ka

Uni­wer­sy­tet Papie­ski Jana Paw­ła II w Kra­ko­wie

Mariacki Festiwal Organowy

 Mariac­ki Festi­wal Orga­no­wy |

Ser­decz­nie zapra­sza­my miesz­kań­ców oraz gości Kra­ko­wa do Bazy­li­ki Mariac­kiej na:

III Mariacki Festiwal Organowy

kon­cert 22 sierp­nia

Przez dwa let­nie mie­sią­ce sław­ną kra­kow­ską Bazy­li­kę, zna­ną przede wszyst­kim z Ołta­rza Wita Stwo­sza oraz Hej­na­łu Mariac­kie­go, wypeł­nią dźwię­ki kró­lew­skie­go instru­men­tu w wyko­na­niu wir­tu­ozów muzy­ki orga­no­wej z całe­go świa­ta, m.in. z Włoch, Fran­cji, Nie­miec, Austrii czy Sta­nów Zjed­no­czo­nych.

Siód­my kon­cert z udzia­łem orga­ni­sty Mar­ka Paweł­ka i wio­lon­cze­list­ki Julii Kotar­by, odbę­dzie się już 22 sierp­nia o godz. 20:00.

Wstęp na poszcze­gól­ne kon­cer­ty za oka­za­niem cegieł­ki w cenie 20 PLN – do naby­cia w przed­sprze­da­ży w kasie Bazy­li­ki Mariac­kiej, a tak­że w dniu kon­cer­tu przy głów­nym wej­ściu do kościo­ła od godz. 19:00.

Orga­ni­za­to­rzy:

 • Bazy­li­ka Mariac­ka
 • Uni­wer­sy­tet Papie­ski Jana Paw­ła II w Kra­ko­wie

Part­ner Głów­ny:

Comarch S.A.

Part­ne­rzy:

 • Kon­su­lat Gene­ral­ny Repu­bli­ki Fede­ral­nej Nie­miec w Kra­ko­wie
 • Wło­ski Insty­tut Kul­tu­ry w Kra­ko­wie
 • Insty­tut Fran­cu­ski w Kra­ko­wie
 • Austriac­kie Forum Kul­tu­ry w War­sza­wie
 • Agen­cja Rekla­mo­wa Opus B
 • Fun­da­cja Art&Balance
 • Sheep&Dragon Cafe

Patro­nat medial­ny:

 • Tele­wi­zja Pol­ska Oddział Kra­ków
 • Radio Kra­ków
 • Dzien­nik Pol­ski
 • Gość Nie­dziel­ny

VII koncert

22 sierpnia | godz. 20:00

PROGRAM

Die­trich Buxte­hu­de (1637−1707) – Pas­sa­ca­glia d-moll, BuxWV 161

Johann Seba­stian Bach (1685−1750) – Pre­lu­dium i Fuga G-dur, BWV 541

Johann Seba­stian Bach – Suita na wio­lon­cze­lę solo d-moll, BWV 1008

Pre­lu­de, Alle­man­de, Couran­te, Sara­ban­de, Menu­et I — Menu­et II — Menu­et da capo,

Gigue

Felix Men­dels­sohn-Bar­thol­dy (1809−1847) – Sona­ta c-moll op. 65 nr 2

Gra­ve-Ada­gio, Alle­gro maesto­so e viva­ce, Fuga 

Léon Boël­l­mann (1862−1897) – Pri­ère à Notre-Dame i Toc­ca­ta z Suity Gotyc­kiej, op. 25

 

Marek Pawe­łek - ukoń­czył z wyróż­nie­niem stu­dia na Aka­de­mii Muzycz­nej w Kra­ko­wie na Wydzia­le Twór­czo­ści, Inter­pre­ta­cji i Edu­ka­cji Muzycz­nej. Umie­jęt­no­ści gry na orga­nach roz­wi­jał pod kie­run­kiem prof. Andrze­ja Biał­ko. Od 2006 roku współ­pra­cu­je z chó­ru Psal­mo­dia Uni­wer­sy­te­tu Papie­skie­go Jana Paw­ła w cha­rak­te­rze akom­pa­nia­to­ra. Nie­prze­rwa­nie od tego cza­su pra­cu­je tak­że na sta­no­wi­sku orga­ni­sty w Koście­le Gar­ni­zo­no­wym w Kra­ko­wie. W 2009 roku pod­jął współ­pra­cę (jako akom­pa­nia­tor) z Mię­dzy­uczel­nia­nym Insty­tu­tem Muzy­ki Kościel­nej w Kra­ko­wie. Od 2012 roku zwią­za­ny ze Sto­wa­rzy­sze­niem Pas­sio­nart, w któ­rym obec­nie peł­ni funk­cję sekre­ta­rza oraz two­rzy aran­ża­cje orkie­stro­we. Jest auto­rem opra­co­wań kolęd, wyda­nych w 2015 r. przez Pol­skie Wydaw­nic­two Muzycz­ne  i utrwa­lo­nych na pły­cie CD przez Chór UPJP II w Kra­ko­wie. W 2016 roku był orga­ni­stą pod­czas cen­tral­nych uro­czy­sto­ści Świa­to­wych Dni Mło­dzie­ży w Kra­ko­wie.

Julia Kotar­ba – roz­po­czę­ła swo­ją edu­ka­cję muzycz­na w Ogól­no­kształ­cą­cej Szko­le muzycz­nej I i II st. Mie­czy­sła­wa Kar­ło­wi­cza w Kra­ko­wie w kla­sie mgr Beaty Zalew­skiej, któ­rą ukoń­czy­ła z wyróż­nie­niem w 2009 r. ukoń­czy­ła Aka­de­mię Muzycz­ną w Kra­ko­wie, w kla­sie dr Jana Kali­now­skie­go. Swo­ją edu­ka­cję muzycz­ną kon­ty­nu­owa­ła też w Kon­ser­wa­to­rium w Zwol­le w Holan­dii oraz Kró­lew­skim Kon­ser­wa­to­rium w Bruk­se­li. Od roku 2015 jest człon­kiem kwar­te­tu smycz­ko­we­go Airis Quar­tet, z któ­rym stu­diu­je obec­nie na Aka­de­mii Muzycz­nej w Kato­wi­cach w kla­sie kame­ra­li­sty­ki Pio­tra Szu­mie­ła, w ramach stu­diów pody­plo­mo­wych. W 2015 roku wraz z kwar­te­tem smycz­ko­wym zdo­by­ła III miej­sce na Mię­dzy­na­ro­do­wym Kon­kur­sie muzy­ki kame­ral­nej na Mal­cie. W stycz­niu tego roku, otrzy­ma­ła sty­pen­dium przy­zna­wa­ne przez Mini­stra Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Naro­do­we­go „Mło­da Pol­ska”.

 

Ser­decz­nie zapra­sza­my!

 

mariac­ki festi­wal orga­no­wy