0:00/ 0:00
Koncerty, Ogłoszenia, Wydarzenia

Mariacki Festiwal Organowy

Data

25 lipca 2017

Godzina

20:00

Miejsce

Bazy­li­ka Mariac­ka w Kra­ko­wie

Organizatorzy

Bazy­li­ka Mariac­ka

Uni­wer­sy­tet Papie­ski Jana Paw­ła II w Kra­ko­wie

Mariacki Festiwal Organowy

 Mariac­ki Festi­wal Orga­no­wy

Ser­decz­nie zapra­sza­my miesz­kań­ców oraz gości Kra­ko­wa do Bazy­li­ki Mariac­kiej na:

III Mariacki Festiwal Organowy

kon­cert 25 lip­ca

Przez dwa let­nie mie­sią­ce sław­ną kra­kow­ską Bazy­li­kę, zna­ną przede wszyst­kim z Ołta­rza Wita Stwo­sza oraz Hej­na­łu Mariac­kie­go, wypeł­nią dźwię­ki kró­lew­skie­go instru­men­tu w wyko­na­niu wir­tu­ozów muzy­ki orga­no­wej z całe­go świa­ta, m.in. z Wło­ch, Fran­cji, Nie­miec, Austrii czy Sta­nów Zjed­no­czo­ny­ch.

Trze­ci kon­cert, pod­czas któ­re­go wystą­pią pol­scy muzy­cy – Bog­dan Narlo­ch oraz Roman Gryń, odbę­dzie się 25 lip­ca o godz. 20:00. Wie­czór popro­wa­dzi Łuka­sz Jaroc­ki.

Wstęp na poszcze­gól­ne kon­cer­ty za oka­za­niem cegieł­ki w cenie 20 PLN – do naby­cia w przed­sprze­da­ży w kasie Bazy­li­ki Mariac­kiej, a tak­że w dniu kon­cer­tu przy głów­nym wej­ściu do kościo­ła od godz. 19:00.

Orga­ni­za­to­rzy:

 • Bazy­li­ka Mariac­ka
 • Uni­wer­sy­tet Papie­ski Jana Paw­ła II w Kra­ko­wie

Part­ner Głów­ny:

Comar­ch S.A.

Part­ne­rzy:

 • Kon­su­lat Gene­ral­ny Repu­bli­ki Fede­ral­nej Nie­miec w Kra­ko­wie
 • Wło­ski Insty­tut Kul­tu­ry w Kra­ko­wie
 • Insty­tut Fran­cu­ski w Kra­ko­wie
 • Austriac­kie Forum Kul­tu­ry w War­sza­wie
 • Agen­cja Rekla­mo­wa Opus B
 • Fun­da­cja Art&Balance
 • Sheep&Dragon Cafe

Patro­nat medial­ny:

 • Tele­wi­zja Pol­ska Oddział Kra­ków
 • Radio Kra­ków
 • Dzien­nik Pol­ski
 • Gość Nie­dziel­ny

III koncert

25 lipca | godz. 20:00

 

Bog­dan Narlo­ch – stu­dia muzycz­ne odbył w kla­sie orga­nów prof. Leona Bato­ra w Aka­de­mii Muzycz­nej w Gdań­sku. Od wie­lu lat peł­ni funk­cję dyrek­to­ra Mię­dzy­na­ro­do­we­go Festi­wa­lu Orga­no­we­go w Kosza­li­nie. Jest dok­to­rem habi­li­to­wa­nym pro­fe­so­rem nad­zwy­czaj­nym Aka­de­mii Sztu­ki w Szcze­ci­nie, pro­wa­dzi też kla­sę orga­nów w Zespo­le Pań­stwo­wy­ch Szkół Muzycz­ny­ch w Kosza­li­nie. Jego aktyw­na dzia­łal­no­ść kon­cer­to­wa obej­mu­je reci­ta­le solo­we, muzy­kę kame­ral­ną i kon­cer­ty z orkie­stra­mi. Wystę­po­wał w kra­ju i za gra­ni­cą w więk­szo­ści kra­jów euro­pej­ski­ch oraz Izra­elu i Rosji. W swo­im dorob­ku posia­da kil­ka nagrań CD m. in. pre­zen­tu­jąc histo­rycz­ne orga­ny i muzy­kę orga­no­wą Pomo­rza. Poza dzia­łal­no­ścią arty­stycz­ną zaj­mu­je też histo­rycz­nym budow­nic­twem orga­no­wym, współ­pra­cu­jąc w tym zakre­sie z Urzę­dem Ochro­ny Zabyt­ków.

 

Roman Gryń – absol­went Aka­de­mii Muzycz­nej w War­sza­wie. Dosko­na­lił swo­je umie­jęt­no­ści u wybit­ny­ch peda­go­gów m.in. u Tie­mo­fie­ja Dokshi­ce­ra i Edwar­da Tara w Bay­reu­th. Jest lau­re­atem Kon­kur­su Mło­dy­ch Trę­ba­czy w Pabia­ni­ca­ch (1980) oraz Kon­kur­su Gry na Trąb­ce w Gdań­sku (1985). Pra­cę zawo­do­wą roz­po­czął w roku 1983 w Fil­har­mo­nii Naro­do­wej w War­sza­wie. Współ­pra­co­wał z wie­lo­ma orkie­stra­mi w kra­ju i zagra­ni­cą, wystę­pu­jąc we wszyst­ki­ch kra­ja­ch Euro­py, a tak­że w Kana­dzie i USA. Jest pro­fe­so­rem w Aka­de­mii Muzycz­nej w Byd­gosz­czy i pro­fe­so­rem zwy­czaj­nym w Aka­de­mii Muzycz­nej w Pozna­niu, gdzie pro­wa­dzi kla­sę trąb­ki, peł­niąc jed­no­cze­śnie od 2002 roku funk­cję Kie­row­ni­ka Kate­dry Instru­men­tów Dęty­ch i Akor­de­onu. Bar­dzo czę­sto zasia­da w jury kon­kur­sów kra­jo­wy­ch i mię­dzy­na­ro­do­wy­ch. Pro­wa­dzi warsz­ta­ty i kur­sy inter­pre­ta­cji w zakre­sie muzy­ki orkie­stro­wej, kame­ral­nej i soli­stycz­nej.

 

Łuka­sz Jaroc­ki – muzyk, orga­ni­za­tor licz­ny­ch przed­się­wzięć kul­tu­ral­ny­ch oraz muzycz­ny­ch zarów­no na tere­nie Kra­ko­wa, jak i w całym kra­ju i za gra­ni­cą. Kon­fe­ran­sjer licz­ny­ch kon­cer­tów, w tym poprzed­niej edy­cji Mariac­kie­go Festi­wa­lu Orga­no­we­go. Peł­nił m.in. funk­cję koor­dy­na­to­ra Zespo­łu ds. Muzy­ki Świa­to­wy­ch Dni Mło­dzie­ży Kra­ków 2016 oraz inspek­to­ra Chó­ru i Orkie­stry ŚDM. Na co dzień zwią­za­ny z Pol­skim Wydaw­nic­twem Muzycz­nym, w któ­rym zaj­mu­je się pro­mo­cją pol­ski­ch arty­stów i kom­po­zy­to­rów.

 

PROGRAM

 

Jere­miah Clar­ke (1674−1707) – The Prin­ce of Denmark’s Mar­ch

Johann Seba­stian Bach (1685−1750) – Toc­ca­ta i fuga F-dur BWV 540

Johann Seba­stian Bach – Cho­rał z kan­ta­ty 147 „Jesus ble­ibet meine freun­de”

Johann Seba­stian Bach – Pre­lu­dium cho­ra­ło­we „Valet will ich dir geben” BWV 736 (orga­ny solo)

John Stan­ley (1713−1786) – Trom­pet Volun­ta­ry

Edward Grieg (1843−1907) – Taniec nor­we­ski op. 35 nr 1

Gulio Cac­ci­ni (1545−1618) – Ave Maria

Enri­co Bos­si (1861−1925) – Stun­de der Freu­de op. 132 nr 5 (orga­ny solo)

Karol Kur­piń­ski (1785−1857) – Cava­ti­na

 

 

Ser­decz­nie zapra­sza­my!

mariac­ki festi­wal orga­no­wy