0:00/ 0:00
Ogłoszenia

Mariacki na telefon

Mariacki na telefon

W cza­sie epi­de­mii w spra­wach kan­ce­la­ryj­nych i dusz­pa­ster­skich zachę­ca­my do kon­tak­tu tele­fo­nicz­ne­go z naszy­mi dusz­pa­ste­rza­mi.