0:00/ 0:00
Wydarzenia

Maryja, święci, aniołowie… — o tym, co niewidzialne podczas liturgii — 11.05.2017

Data

11 maja 2017

Godzina

18.30 – Msza św.
19.15 – kon­fe­ren­cja, a po niej dys­ku­sja w sali przy pl. Mariac­kim

Miejsce

Bazy­li­ka Mariac­ka

Organizatorzy

Sala na Górze
Bazy­li­ka Mariac­ka
Fun­da­cja Domi­ni­kań­ski Ośro­dek Litur­gicz­ny

Maryja, święci, aniołowie… — o tym, co niewidzialne podczas liturgii — 11.05.2017

Święty, święty, święty” — śpiewamy podczas Mszy św. razem z aniołami. Nasza wspólnota eucharystyczna to także święci, z nieodstępującą Jezusa i nas na krok Maryją. Ich obecność nie jest bez znaczenia. Czego możemy się od nich uczyć o uczestnictwie w liturgii?

O tym już 11 maja opo­wie ojciec Paweł Klim­czak, domi­ni­ka­nin pod­czas kate­che­zy „Mary­ja, świę­ci, anio­ło­wie… — o tym, co nie­wi­dzial­ne pod­czas litur­gii”.

To już przed­ostat­ni wykład tego­rocz­ne­go cyklu „Kie­dy Msza prze­sta­je być nud­na”. Zapra­sza­my wszyst­kich, któ­rzy pra­gną pięk­niej i bar­dziej świa­do­mie uczest­ni­czyć w litur­gii.

O. Paweł Klim­czak jest wykła­dow­cą teo­lo­gii dogma­tycz­nej w domi­ni­kań­skim Kole­gium Filo­zo­ficz­no-Teo­lo­gicz­nym w Kra­ko­wie, a od 2013 jego rek­to­rem.  Zanim przy­je­chał do Kra­ko­wa w 2012 roku, stu­dio­wał i pra­co­wał w Szwaj­ca­rii, m.in. jako dusz­pa­sterz aka­de­mic­ki na Uni­wer­sy­te­cie Fry­bur­skim. W Sali na Górze gościł dotych­czas z wykła­dem „Dusza” w ramach cyklu „Będziesz czło­wie­kiem”.

Dołącz do wyda­rze­nia na Face­bo­oku