0:00/ 0:00
Wydarzenia

Msza św. na wakacjach: iść czy nie iść? — 8.06.2017

Data

08 czerwca 2017

Godzina

18.30 – Msza św.
19.15 – kon­fe­ren­cja, a po niej dys­ku­sja w sali przy pl. Mariac­kim

Miejsce

Bazy­li­ka Mariac­ka

Organizatorzy

Sala na Górze
Bazy­li­ka Mariac­ka
Fun­da­cja Domi­ni­kań­ski Ośro­dek Litur­gicz­ny

Msza św. na wakacjach: iść czy nie iść? — 8.06.2017

Czy katolik może w Szwecji iść do zboru luterańskiego? Czy w cerkwi możemy przyjąć Komunię? Na zakończenie naszego cyklu katechez o Mszy św. przygotowaliśmy praktyczny przewodnik wakacyjny.

Kon­fe­ren­cję pn. „Msza św. na waka­cjach: iść czy nie iść?” wygło­si 8 czerw­ca o. Marek Bla­za, jezu­ita, któ­ry jest tri­ry­tu­ali­stą — może spra­wo­wać litur­gię w 3 obrząd­kach: łaciń­skim (rzym­skim), bizan­tyj­sko-ukra­iń­skim i bizan­tyj­sko-rumuń­skim.

Zapra­sza­my ser­decz­nie!

Wyda­rze­nie na Face­bo­oku