0:00/ 0:00
Wydarzenia

Msza święta dla absolwentów i studentów w Bazylice Mariackiej

Msza święta dla absolwentów i studentów w Bazylice Mariackiej

Na uczel­niach kra­kow­skich roz­po­czy­na się nowy rok aka­de­mic­ki — ponad 200 tys. stu­den­tów w Kra­ko­wie roz­po­czy­na naukę.

Wraz z nowym rokiem aka­de­mic­kim pra­gnie­my zapro­sić wszyst­kich stu­den­tów oraz absol­wen­tów do uczest­nic­twa w nie­dziel­nej Eucha­ry­stiigodz. 18:30., z udzia­łem mło­dzie­żo­wych Wspól­not Mariac­kich. W cza­sie Litur­gii modli­twę śpie­wem będzie ani­mo­wa­ła Scho­la Mariac­ka. Eucha­ry­stii będzie prze­wod­ni­czył nowy wika­riusz Para­fii Mariac­kiej, Ks. Łukasz Michal­czew­ski, któ­ry skie­ru­je do mło­dych oko­licz­no­ścio­wą homi­lię. War­to wspo­mnieć, że  Ks. Łukasz od wrze­śnia br. jest tak­że Archi­die­ce­zjal­nym Dusz­pa­ste­rzem Mło­dzie­ży.