0:00/ 0:00

Msze święte w jezykach obcych w Krakowie

Przed­sta­wia­my listę kościo­łów, w któ­rych w nie­dzie­le i świę­ta odpra­wia­ne są msze świę­te w języ­kach obcych.

Język łaciński

Kate­dra Wawel­ska, godz. 07:00 i 9:00

Kościół Świę­te­go Krzy­ża, 10:30 i 19:15 (kla­sycz­ny ryt rzym­ski)

Rek­to­rat kościo­ła Zmar­twych­wsta­nia Pań­skie­go, godz. 12:00

 

Język angielski

Kościół św. Idzie­go, godz. 10:30

 

Język niemiecki

Kościół św. Bar­ba­ry, godz. 14:30 

 

Język włoski

Bazy­li­ka Fran­cisz­kań­ska, godz. 15:30 (oprócz lip­ca i sierp­nia)

 

Język hiszpański

Bazy­li­ka Fran­cisz­kań­ska, godz. 14:30 (oprócz lip­ca i sierp­nia)

 

Język słowacki

Kościół Świę­te­go Krzy­ża, 16:30 – msza w każ­dy ostat­ni wto­rek mie­sią­ca