0:00/ 0:00
Ogłoszenia

Nabór głosów do Scholi Mariackiej

Nabór głosów do Scholi Mariackiej

Jeśli chcesz swo­im śpie­wem wiel­bić Pana Boga, słu­żyć litur­gii w Bazy­li­ce Mariac­kiej i potra­fisz czy­sto śpie­wać — zapra­sza­my do Scho­li Mariac­kiej.

Scho­la ogła­sza nabór gło­sów:

sopra­nów
altów
teno­rów
basów.

Nie trze­ba znać nut, wystar­czy umieć czy­sto śpie­wać. Zapra­sza­my na prze­słu­cha­nie, napisz do nas: kantor@​mariacki.​com.

Dowiedz się wię­cej o Scho­li Mariac­kiej