0:00/ 0:00
Ogłoszenia

Niedziela Palmowa Męki Pańskiej

Niedziela Palmowa Męki Pańskiej

1. Zapra­sza­my na ostat­nie w tym roku nabo­żeń­stwa wiel­ko­post­ne: Gorz­kie Żale dzi­siaj o godz. 17.30; Dro­ga Krzy­żo­wa w Wiel­ki Pią­tek o godz. 17.30.

2. Roz­po­czy­na­jąc Wiel­ki Tydzień zapra­sza­my na obrzę­dy Świę­te­go Tri­du­um Pas­chal­ne­go w Wiel­ki Czwar­tek, Pią­tek i Sobo­tę na godz. 19.00. Przed połu­dniem w tych dniach nie będzie w Bazy­li­ce żad­nych nabo­żeństw.

• W Wiel­ki Czwar­tek — Msza św. Wie­cze­rzy Pań­skiej, a po niej prze­nie­sie­nie Pana Jezu­sa do Ciem­ni­cy i moż­li­wość modli­twy do godz. 22.00.

• W Wiel­ki Pią­tek — Litur­gia Męki Pań­skiej zakoń­czy się prze­nie­sie­niem Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu do Boże­go Gro­bu, gdzie będzie moż­li­wość indy­wi­du­al­nej ado­ra­cji do godz. 23.00. O godz. 21.00 odśpie­wa­my trzy czę­ści Gorz­kich Żali. W tym dniu obo­wią­zu­je post ści­sły tzn. powstrzy­ma­nie się od pokar­mów mię­snych, tyl­ko trzy posił­ki, w tym jeden do syto­ści.

• W Wiel­ką Sobo­tę — litur­gię roz­pocz­nie­my przed Bazy­li­ką od poświę­ce­nia ognia, a następ­nie uro­czy­sta litur­gia pas­chal­na, któ­rą zakoń­czy pro­ce­sja rezu­rek­cyj­na wokół Bazy­li­ki Mariac­kiej. Poświę­ce­nie pokar­mów w naszej bazy­li­ce od godz. 10.00. do godz. 16.00. Abp Marek Jędra­szew­ski, nasz Metro­po­li­ta poświę­ci pokar­my przed Bazy­li­ką Mariac­ką i wraz z wła­dza­mi mia­sta zło­ży wszyst­kim wiel­ka­noc­ne życze­nia o godz. 13.00.

3. Moż­na jesz­cze skła­dać do skar­bon ozna­czo­nych napi­sem JAŁMUŻNA WIELKOPOSTNA ofia­ry na pomoc dla ubo­gich i bez­dom­nych, a w zakry­stii oraz w kruch­cie bazy­li­ki moż­na nabyć baran­ki wiel­ka­noc­ne Cari­tas.

4. Ser­decz­nie zapra­sza­my mło­dzież trze­cich klas gim­na­zjal­nych wraz z rodzi­ca­mi do zapo­zna­nia się z ofer­tą edu­ka­cyj­ną Publicz­ne­go Liceum im. św. Rity Zgro­ma­dze­nia Sióstr Augu­stia­nek w Kra­ko­wie. Szcze­gó­ły na pla­ka­tach i w Inter­ne­cie.

5. Dzi­siaj przy bazy­li­ce kwe­stu­je mło­dzież z naszej para­fial­nej wspól­no­ty PANAMA, któ­ra przy­go­to­wu­je się do wyjaz­du na Świa­to­we Dni Mło­dzie­ży w stycz­niu 2019r. Przed­sta­wi­cie­la pro­si­my o zabra­nie gło­su…