0:00/ 0:00
Ogłoszenia

Niedziela Zesłania Ducha Świętego

Niedziela Zesłania Ducha Świętego

1. W tygo­dniu prze­ży­wać będzie­my:
-dziś – 40. rocz­ni­ca wizy­ty Jana Paw­ła II w bazy­li­ce Mariac­kiej;
-w ponie­dzia­łek – świę­to NMP Mat­ki Kościo­ła. Msze od 6.00 do 8.00 co pół godzi­ny, a następ­nie o 9, 10, 11 i 18.30;
-we wto­rek – wspo­mnie­nie św. Bar­na­by;
-w śro­dę — wspo­mnie­nie bł. męczen­ni­ków Pio­tra Dań­kow­skie­go i Towa­rzy­szy. Wspól­no­ta FIAT zapra­sza na kolej­ne spo­tka­nie for­ma­cyj­ne pt. „Zako­chaj się!” przy­go­to­wu­ją­ce już dziś do ŚDM w Lizbo­nie;
-w czwar­tek — świę­to Jezu­sa Chry­stu­sa Naj­wyż­sze­go i Wiecz­ne­go Kapła­na. O godz. 19.15 kolej­na z kate­chez pt. „Kim On jest?”, orga­ni­zo­wa­nych przez Salę na Górze. O Jezu­sie jako Oblu­bień­cu będzie mówił ks. dr Grze­gorz Strzel­czyk, kapłan die­ce­zji kato­wic­kiej i dok­tor teo­lo­gii dogma­tycz­nej, któ­ry przed kil­ku laty gło­sił reko­lek­cje w bazy­li­ce;
-w pią­tek– wspo­mnie­nie bł. Micha­ła Koza­la;
-w sobo­tę – od godz. 14.30 Wydział Dusz­pa­ster­stwa Rodzin Kurii Metro­po­li­tal­nej w Kra­ko­wie orga­ni­zu­je II Pik­nik Rodzin­ny przed Oknem Papie­skim. Ser­decz­nie zapra­sza­my do udzia­łu;

2. W ostat­nim cza­sie na ręce Archi­pre­zbi­te­ra Mariac­kie­go wpły­nę­ły podzię­ko­wa­nia za wspar­cie:
-Akcji Roda­cy – Boha­te­rom – 2.150zł
-Dzie­ła Pomo­cy św. Ojca Pio – 6.850 zł
-Wydzia­łu Dusz­pa­ster­stwa Rodzin Kurii Metro­po­li­tal­nej w Kra­ko­wie – 4.000 zł
-Hospi­cjum św. Łaza­rza — 11.960 zł
-Sto­wa­rzy­sze­nia Leczy­my z Misją – 6.558 zł