0:00/ 0:00
Ogłoszenia

Niedziela Zesłania Ducha Świętego

Niedziela Zesłania Ducha Świętego

1. Abp Marek Jędra­szew­ski, metro­po­li­ta kra­kow­ski wydał dekret, któ­ry ozna­cza, że prze­sta­je obo­wią­zy­wać ogól­na dys­pen­sa od obo­wiąz­ku nie­dziel­ne­go uczest­nic­twa we Mszy świę­tej. Szcze­gó­ły doku­men­tu moż­na zoba­czyć w gablo­tach przy koście­le.

2. W roz­po­czę­tym tygo­dniu:
— w ponie­dzia­łek — świę­to NMP Mat­ki Kościo­ła. Msze od 6.00 do 8.00 co pół godzi­ny, a następ­nie o 9.00, 10.00, 11.00 i 18.30;
— w śro­dę — wspo­mnie­nie św. męczen­ni­ków Karo­la Lwan­gi i Towa­rzy­szy;
— w czwar­tek — świę­to Jezu­sa Chry­stu­sa Naj­wyż­sze­go i Wiecz­ne­go Kapła­na; przy­pa­da też wspo­mnie­nie bł. Micha­ła Gie­droy­cia;
— w pią­tek — wspo­mnie­nie bł. Mał­go­rza­ty Łucji Szew­czyk, zało­ży­ciel­ki Sióstr Sera­fi­tek, posłu­gu­ją­cych w naszym koście­le.

3. Cari­tas Archi­die­ce­zji Kra­kow­skiej infor­mu­je o moż­li­wo­ści sko­rzy­sta­nia z bez­płat­nej żyw­no­ści dla osób potrze­bu­ją­cych z Pro­gra­mu Ope­ra­cyj­ne­go Pomoc Żyw­no­ścio­wa, któ­ra jest współ­fi­nan­so­wa­na ze środ­ków Unii Euro­pej­skiej. Szcze­gó­ły na pla­ka­tach przy bazy­li­ce.

4. Miło nam poin­for­mo­wać, że roz­po­czy­na­my kolej­ny etap prac kon­ser­wa­tor­skich przy Ołta­rzu Wiel­kim dłu­ta mistrza Wita Stwo­sza. Reali­zu­je­my rów­nież koniecz­ne pra­ce reno­wa­cyj­ne przy zabyt­ko­wym por­ta­lu na połu­dnio­wej ścia­nie pre­zbi­te­rium i przy­go­to­wu­je­my się do prac przy zewnętrz­nych ele­men­tach tyn­ko­wych kaplic bocz­nych pre­zbi­te­rium. Pra­ce reali­zo­wa­ne są w ramach przed­się­wzięć wie­lo­let­nich eta­po­wych, finan­so­wo wspie­ra­nych przez Mini­ster­stwo Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Naro­do­we­go, Spo­łecz­ny Komi­tet Odno­wy Zabyt­ków Kra­ko­wa oraz Urząd Mia­sta Kra­ko­wa.

5. Zakoń­czy­li­śmy pra­ce kon­ser­wa­tor­skie przy poli­chro­mii Jana Matej­ki na chó­rze głów­nym, któ­re były kolej­nym eta­pem prac przy­go­to­waw­czych zwią­za­nych z rewi­ta­li­za­cją instru­men­ta­rium orga­no­we­go i budo­wą nowe­go instru­men­tu głów­ne­go, któ­ra roz­pocz­nie się jesie­nią tego roku. Dzię­ku­je­my wszyst­kim ofia­ro­daw­com, a zwłasz­cza prof. Janu­szo­wi Fili­pia­ko­wi i spół­ce Comarch za wspar­cie tego wiel­kie­go dzie­ła będą­ce­go wotum wdzięcz­no­ści nasze­go poko­le­nia za 800 lat histo­rii Para­fii.