0:00/ 0:00
Ogłoszenia

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

1.      W Ponie­dzia­łek Wiel­ka­noc­ny, czy­li jutro, Msze św. będą odpra­wia­ne jak w nie­dzie­le. Naszy­mi ofia­ra­mi wspie­ra­my w tym dniu Uni­wer­sy­tet Papie­ski Jana Paw­ła II w Kra­ko­wie.

2.      W czwar­tek o godz. 19.15 kolej­na z kate­chez z cyklu: „Kie­dy Msza prze­sta­je być nud­na?”. Kon­fe­ren­cję „Dla­cze­go w nie­dzie­lę trze­ba cho­dzić do kościo­ła, a w tygo­dniu nie?” wygło­si o. Toma­sz Samul­nik, domi­ni­ka­nin.

3.      W pią­tek z racji uro­czy­ste­go cha­rak­te­ru okta­wy Zmar­twych­wsta­nia nie obo­wią­zu­je wstrze­mięź­li­wo­ść od pokar­mów mię­sny­ch.

4.       Następ­na nie­dzie­la jest Nie­dzie­lą Miło­sier­dzia Boże­go. W Kra­kow­ski­ch Łagiew­ni­ka­ch w tym dniu Uro­czy­sto­ści Odpu­sto­we. Szcze­gó­ły na pla­ka­ta­ch i w Inter­ne­cie.

5.      W zakry­stii są dostęp­ne różań­ce z logo Kościo­ła Mariac­kie­go. Zachę­ca­my też do wspar­cia trwa­ją­cej kon­ser­wa­cji Wiel­kie­go Ołta­rza poprzez naby­wa­nie cegie­łek. Do każ­dej z nich dołą­czo­no upo­mi­nek.

Jezus Chry­stus — Mesja­sz — „Zwy­cięz­ca śmier­ci, pie­kła i sza­ta­na” dał czło­wie­ko­wi nową, nie­śmier­tel­ną god­no­ść. Życzy­my, aby pas­chal­na rado­ść, któ­rą czu­je­my dziś w ser­ca­ch, owo­co­wa­ła w naszej codzien­no­ści nie­za­chwia­nym prze­ko­na­niem, że jeste­śmy przez Boga kocha­ni. Pamię­taj­my, że jeste­śmy na Zie­mi świa­tłem, aby ludzie widzie­li dobre czy­ny w nas i chwa­li­li Ojca, któ­ry w nie­bie jest (zob. Mt 5, 13).