0:00/ 0:00
Ogłoszenia

Nowy album Wydawnictwa Mariackiego

Nowy album Wydawnictwa Mariackiego

Kościół archi­pre­zbi­te­rial­ny pw. Wnie­bo­wzię­cia Naj­święt­szej Marii Pan­ny nale­ży do naj­bar­dziej zna­nych zabyt­ków Kra­ko­wa i Pol­ski. Od wie­ków miał swo­je szcze­gól­ne miej­sce w ser­cach miesz­kań­ców nasze­go mia­sta. Nasi poprzed­ni­cy słusz­nie chlu­bi­li się tym poświę­co­nym Bogu miej­scem, poło­żo­nym w samym ser­cu mia­sta. Przy­pro­wa­dza­li tu gości, przy­cho­dzi­li w te mury z modli­twą i two­rzy­li żywą wspól­no­tę wia­ry.

Zachwy­ca­ją­cą histo­rię nasze­go pięk­ne­go kościo­ła mogą Pań­stwo odkryć teraz w naj­now­szym albu­mie wydaw­nic­twa mariac­kie­go reali­zo­wa­nym we współ­pra­cy z papie­skim foto­gra­fem Grze­go­rzem Gałąz­ką. Ten dwu­ję­zycz­ny album przed­sta­wia nie tyl­ko pięk­no bazy­li­ki Mariac­kiej, ale też życie naszej wspól­no­ty para­fial­nej.

Wydaw­nic­two do naby­cia w cenie 25 zł w skle­pie Arkos oraz w kasie bile­to­wej bazy­li­ki Mariac­kiej (Plac Mariac­ki 7).