0:00/ 0:00
Wydarzenia

Nowy mariacki dzwon „Józef z Nazaretu”

Nowy mariacki dzwon „Józef z Nazaretu”

31 maja 2019 w pra­cow­ni Fel­czyń­skich w Prze­my­ślu został odla­ny nowy dzwon „Józef z Naza­re­tu”. Jest on votum wdzięcz­no­ści na 700-lecie kościo­ła Mariac­kie­go.

 Nowy dzwon nosi imię św. Józe­fa z Naza­re­tu w nawią­za­niu do męża Maryi, Mat­ki Bożej, któ­rej świą­ty­nia mariac­ka jest poświę­co­na. Św. Józef to rów­nież wycho­waw­ca nasze­go Pana i nasz, bo już od 1714 roku to głów­ny patron Kra­ko­wa. To rów­nież patron rodzin, w szcze­gól­no­ści męż­czyzn i stróż czy­sto­ści.

Dzwon waży 700 kg i nawią­zu­je wprost do 700-lecia kościo­ła. Roz­miar jego śred­ni­cy wyno­si 103 cm. Dźwięk g1 będzie w tona­cji odpo­wia­dał ide­al­nie brzmie­niom sta­rych dzwo­nów: Miesz­czań­skie­mu i Misjo­na­ło­wi. Wystrój dzwo­nu nawią­zu­je pro­jek­tem do goty­ku, zawie­ra tra­dy­cyj­ne her­by Kra­ko­wa, obec­ne­go Arcy­bi­sku­pa Metro­po­li­ty i histo­rycz­ne­go Fun­da­to­ra para­fii z ok. 1222 roku bp. Iwo Odro­wą­ża. To nasze dzie­ło przy­go­to­wa­ne na począ­tek 2020 roku, cza­su okrą­głej rocz­ni­cy powsta­nia gotyc­kie­go kościo­ła, zawie­szo­ne zosta­nie na VIII kon­dy­gna­cji wie­ży dzwon­ni­cy i tam np. o 12:04, po hej­na­le będzie wzy­wał do zamy­śle­nia kra­ko­wian i gości.

15 sierp­nia w dzień odpu­stu para­fial­ne­go o godz. 18.30 nastą­pi jego poświę­ce­nie.