0:00/ 0:00
Wydarzenia

Odpust fary krakowskiej

Odpust fary krakowskiej

Ks. inf. Dariusz Raś: W roku set­nej rocz­ni­cy odzy­ska­nia nie­pod­le­gło­ści przez naszą Ojczy­znę, 50 lat po koro­na­cji mariac­kie­go wize­run­ku iko­ny czę­sto­chow­skiej, przy­by­wa­my na odpust fary kra­kow­skiej i na świę­to nasze­go mia­sta z wie­lo­ma myśla­mi i dzięk­czy­nie­niem. Pod­czas wspo­mi­na­nej koro­na­cji Kar­dy­nał Pry­mas Ste­fan Wyszyń­ski przy­brał wawel­ską kapę koro­na­cyj­ną, aby w tym solen­nym stro­ju nało­żyć na iko­nę Bogu­ro­dzi­cy zło­te dia­de­my. Ze stwo­szow­skie­go dzie­ła uczest­ni­cy tam­te­go wyda­rze­nia odczy­ta­li nową treść. Ręce Madon­ny, opa­da­ją­ce w sce­nie Zaśnię­cia, nabra­ły życia i bło­go­sła­wi­ły mia­stu. (…) Niech Mat­ka Pana szczę­ści nam z Góry swo­imi modli­twa­mi, w tajem­ni­cy Jej zaśnię­cia-przej­ścia do nie­ba cele­bro­wa­nej w tej Eucha­ry­stii.