0:00/ 0:00
Ogłoszenia

29. Niedziela Zwykła

29. Niedziela Zwykła

1. Do naszej para­fii wpły­nę­ły nastę­pu­ją­ce podzię­ko­wa­nia:
• Od Ks. Kar­dy­na­ła Sta­ni­sła­wa Dzi­wi­sza za sfi­nan­so­wa­nie przez Para­fię Mariac­ką eta­tu pra­cow­ni­ka biu­ra Komi­te­tu Orga­ni­za­cyj­ne­go Świa­to­wych Dni Mło­dzie­ży.
• Od Fun­da­cji Dzie­ło Nowe­go Tysiąc­le­cia za zebra­ną w naszej bazy­li­ce ramach dnia Papie­skie­go kwo­tę 1121 zł.
• Od Wspól­no­ty L’Arche (Larsz) za ofia­ry zebra­ne do puszek w cza­sie kwe­sty przed naszą bazy­li­ką w nie­dzie­lę 2 paź­dzier­ni­ka w kwo­cie 10 354 zło­te.

2. W litur­gii roz­po­czy­na­ją­ce­go się tygo­dnia będzie­my prze­ży­wać:
• dzi­siaj – 38 rocz­ni­ca wybo­ru Ks. Kar­dy­na­ła Karo­la Woj­ty­ły na papie­ża. W cen­trum Św. Jana Paw­ła II – Nie lękaj­cie się – Kon­se­kra­cja kościo­ła przez Ks. Kar­dy­na­ła Sta­ni­sła­wa Dzi­wi­sza Metro­po­li­tę Kra­kow­skie­go.
• w ponie­dzia­łek – wspo­mnie­nie Św. Igna­ce­go Antio­cheń­skie­go, bisku­pa i męczen­ni­ka
• we wto­rek — Świę­to Św. Łuka­sza, ewan­ge­li­sty. Świę­ty Łukasz jest patro­nem służ­by zdro­wia.
• w czwar­tek – Uro­czy­stość Św. Jana Kan­te­go, pre­zbi­te­ra, głów­ne­go patro­na archi­die­ce­zji kra­kow­skiej i mia­sta Kra­ko­wa.
• w pią­tek – wspo­mnie­nie bł. Jaku­ba Strze­mię, bisku­pa
• w sobo­tę – wspo­mnie­nie Św. Jana Paw­ła II, papie­ża. Cen­trum Jana Paw­ła II „Nie lękaj­cie się” w Kra­ko­wie zapra­sza na Mszę Świę­tą z pro­ce­sją świa­tła o godz. 17.00

3. Codzien­nie, przez cały mie­siąc paź­dzier­nik o godz. 18.00, zapra­sza­my na wspól­ną modli­twę różań­co­wą.

4. Tra­dy­cyj­ne wypo­min­ki za zmar­łych dla naszych Para­fian, kra­ko­wian oraz wszyst­kich modlą­cych się w naszej bazy­li­ce, zarów­no rocz­ne jak i jed­no­ra­zo­we moż­na skła­dać w zakry­stii.

5. Od 1 paź­dzier­ni­ka w koście­le Św. Woj­cie­cha na Ryn­ku Głów­nym kon­ty­nu­owa­na jest wie­czor­na Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu, wraz z moż­li­wo­ścią spo­wie­dzi świę­tej pod nazwą Szpi­tal Domo­wy. Ado­ra­cja trwa od godz. 20.00 do 21.30 i koń­czy się Eucha­ry­stią o godz. 21.37.

6. W tro­sce o stan śro­do­wi­ska infor­mu­je­my, że mia­sto Kra­ków posia­da środ­ki finan­so­we bez­zwrot­ne do wymia­ny sta­rych pie­ców węglo­wych. Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje moż­na uzy­skać os. Zgo­dy 2 oraz w filiach Miej­skie­go Ośrod­ka Pomo­cy Spo­łecz­nej.

7. W zakry­stii naszej świą­ty­ni jest do naby­cia nowy mariac­ki kalen­darz na rok 2017 oraz modli­tew­nik – Bło­go­sła­wio­ny kto zaufał Panu. Zachę­ca­my do zaku­pu!