0:00/ 0:00
Ogłoszenia

Oświadczenie ws. ochrony prawnej wizerunku bazyliki

Oświadczenie ws. ochrony prawnej wizerunku bazyliki

Para­fia mariac­ka czu­je się w obo­wiąz­ku chro­nić war­to­ści wypły­wa­ją­ce z cha­rak­te­ru tego miej­sca. Para­fia jest insty­tu­cją uży­tecz­no­ści publicz­nej, wspól­no­tą reli­gij­ną, któ­rej dobre imię pod­le­ga ochro­nie. Z tego też wzglę­du zabra­ła głos w spra­wie odzie­ży nad­uży­wa­ją­cej jej zna­ku.

Jed­no­cze­śnie nie chce dalej komen­to­wać tej spra­wy, ani two­rzyć atmos­fe­ry kon­flik­tu. Liczy nato­miast na zro­zu­mie­nie ze stro­ny pro­du­cen­ta.