0:00/ 0:00
Wydarzenia

Otwieramy!

Otwieramy!

Z rado­ścią infor­mu­je­my, że po prze­rwie spo­wo­do­wa­nej epi­de­mią koro­na­wi­ru­sa, 1 czerw­ca otwie­ra­my wnę­trze bazy­li­ki Mariac­kiej dla zwie­dza­ją­cych. 

Bazy­li­kę Mariac­ką będzie moż­na zwie­dzać od ponie­dział­ku do sobo­ty w godz. 11.30−16.30 oraz w nie­dzie­lę od 14.00 do 16.30.

Pro­si­my o zacho­wa­nie środ­ków ostroż­no­ści.

Szcze­gó­ły zwie­dza­nia bazy­li­ki