0:00/ 0:00
Ogłoszenia

Przesłania 1. Światowego Dnia Ubogich

Przesłania 1. Światowego Dnia Ubogich

Jeste­śmy wezwa­ni do wycią­gnię­cia ręki do bied­nych, do spo­tka­nia się z nimi, popa­trze­nia im w oczy, przy­tu­le­nia, aby poczu­li cie­pło miło­ści, któ­ra prze­ła­mu­je krąg samot­no­ści” – napi­sał w swo­im Orę­dziu na 1. Świa­to­wy Dzień Ubo­gich papież Fran­ci­szek. Każ­dy z nas, będzie miał moż­li­wość odpo­wie­dzi na to wezwa­nie przez naj­bliż­szy tydzień, pod­czas obcho­dów tego Dnia w Archi­die­ce­zji Kra­kow­skiej.

Świa­to­wy Dzień Ubo­gich nie­sie za sobą nie­zwy­kle waż­ne prze­sła­nia. Jed­nym z nich jest to, aby­śmy otwo­rzy­li oczy i ser­ca na tych, któ­rym w życiu nie poukła­da­ło się tak dobrze jak nam. Trze­ba wykształ­cić w sobie umie­jęt­ność roz­po­zna­wa­nia takich ludzi. „Są przy­naj­mniej trzy gru­py ubo­gich, któ­re pra­gnie­my odna­leźć i wes­przeć pod­czas ŚDU. Pierw­sza z nich to ubo­dzy ukry­ci. Czę­sto spo­ty­ka­my ubo­gie­go pięk­nie wyglą­da­ją­ce­go, któ­ry jed­nak jest na dnie eko­no­micz­nym i nie radzi sobie w życiu. Dru­gą gru­pę sta­no­wią oso­by, któ­re potrze­bu­ją, aby­śmy dotknę­li ich pro­ble­mów, pchnę­li do przo­du, aby mogli wyzwo­lić się ze struk­tu­ral­nej bie­dy. Do trze­ciej nale­żą nato­miast Ci, któ­rzy się pogu­bi­li, któ­rzy sie­dzą na ław­kach w par­ku, czę­sto zmar­z­nię­ci w zimie. ŚDU ma nas zatem skło­nić do reflek­sji, do chę­ci poszu­ki­wa­nia i odnaj­dy­wa­nia tych, któ­rym nale­ży podać pomoc­ną dłoń” – powie­dział pro­boszcz Bazy­li­ki Mariac­kiej, a zara­zem koor­dy­na­tor tych Dni w Archi­die­ce­zji – ks. Dariusz Raś.

Dodat­ko­wo, arcy­bi­skup Marek Jędra­szew­ski zachę­ca­jąc do udzia­łu w obcho­dach ŚDU zazna­czył, że: „cho­dzi o to, żeby każ­de­go dnia mógł do nas, w nasze życie wejść ubo­gi, a wraz z nim lub poprzez nie­go sam Pan Jezus”.

Aby łatwiej było nam odna­leźć i spo­tkać ludzi, dla któ­rych cza­sem sama nasza obec­ność czy też zwy­kła roz­mo­wa jest naj­waż­niej­sza, w Kra­ko­wie zapla­no­wa­no sze­reg wyda­rzeń. Przez cały tydzień w koście­le św. Bar­ba­ry odby­wać się będzie modli­tew­ne „Jery­cho”, czy­li nie­ustan­na modli­twa ado­ra­cyj­na, głów­nie za ubo­gich. Nato­miast w Bazy­li­ce Mariac­kiej od czwart­ku  do nie­dzie­li – reko­lek­cje Ubo­gi niech do mnie przyj­dzie. Roz­pocz­ną się one mszą świę­tą o 18:00 pod prze­wod­nic­twem arcy­bi­sku­pa Mar­ka Jędra­szew­skie­go. Popro­wa­dzi je zało­ży­ciel i dusz­pa­sterz Wspól­no­ty Betle­jem z Jaworz­na – ks. Miro­sław Tosza.

Rów­nież na Małym Ryn­ku prze­wi­dzia­no róż­ne wyda­rze­nia. W Namio­cie Spo­tkań odbę­dą się m.in. warsz­ta­ty szy­cia cza­pek, koron­kar­stwa, ręko­dzie­ła czy pisa­nia wier­szy, a tak­że wystę­py muzycz­ne. Będzie moż­na uzy­skać infor­ma­cję o pomo­cy praw­nej, psy­cho­lo­gicz­nej lub o opie­ce nad cho­rym w domu. Nato­miast w Sie­dzi­bie Arcy­brac­twa Miło­sier­dzia będzie moż­li­wość sko­rzy­sta­nia z punk­tu medycz­ne­go i „meta­mor­foz”, czy­li zmia­ny wyglą­du przy pomo­cy bar­be­ra, fry­zje­ra czy kosme­tycz­ki.

Na zakoń­cze­nie 1. ŚDU w Namio­cie Spo­tkań o godzi­nie 14:00 zapla­no­wa­no wspól­ny posi­łek i pro­gram arty­stycz­ny, a następ­nie odbę­dzie się kon­cert świę­to­wa­nia i uwiel­bie­nia.

Wszyst­kie te wyda­rze­nia mają na celu przy­bli­że­nie ludzi lepiej usy­tu­owa­nych, z lep­szym warun­ka­mi do życia, do tych, któ­rym powio­dło się gorzej. Do tych, któ­rzy potrze­bu­ją pomo­cy, cho­ciaż czę­sto nie mówią o tym gło­śno. Jak powie­dział papież Fran­ci­szek, soli­dar­ność z ubo­gi­mi jest zna­kiem bra­ter­stwa. I to wła­śnie soli­dar­ność jest jed­nym z  naj­waż­niej­szych prze­słań Świa­to­we­go Dnia Ubo­gich.