0:00/ 0:00
Wydarzenia

Dołącz do Cappelli Marialis!

Dołącz do Cappelli Marialis!

Cap­pel­la Maria­lis zapra­sza pro­fe­sjo­nal­nych śpie­wa­ków na prze­słu­cha­nia 14 wrze­śnia 2018 o godz. 18.30. 

Zgło­sze­nia i szcze­gó­ło­we infor­ma­cje moż­na uzy­skać pod adre­sem mailo­wym: cappellamarialis@​mariacki.​com

Cap­pel­lę Maria­lis w bazy­li­ce Mariac­kiej moż­na usły­szeć w każ­dą sobo­tę o 18.30 na litur­gii z sakral­ną muzy­ką kla­sycz­ną.