0:00/ 0:00
Ogłoszenia

Rekolekcje „Ubogi niech do mnie przyjdzie”

Rekolekcje „Ubogi niech do mnie przyjdzie”

W czwar­tek uro­czy­stą mszą świę­tą z udzia­łem arcy­bi­sku­pa Mar­ka Jędra­szew­skie­go roz­po­czę­ły się w Bazy­li­ce Mariac­kiej reko­lek­cje „Ubo­gi niech do mnie przyj­dzie”. Odby­wa­ją się  one w ramach 1. Świa­to­we­go Dnia Ubo­gich. Spo­tka­nia pro­wa­dzi ks. Miro­sław Tosza – zało­ży­ciel i dusz­pa­sterz Wspól­no­ty Betle­jem z Jaworz­na. Ich głów­nym celem jest roz­po­zna­nie i zro­zu­mie­nie tema­tu ubó­stwa, jak rów­nież przy­bli­że­nie kwe­stii bra­ter­stwa w rela­cjach z oso­ba­mi potrze­bu­ją­cy­mi.

Msze świę­te reko­lek­cyj­ne odbę­dą się w pią­tek i sobo­tę o godz. 11.00 i 18.30, a tak­że w nie­dzie­lę o godz. 8.00, 9.00, 10.00, 11.15, 12.00 i 13.00.

Ser­decz­nie zapra­sza­my do wzię­cia w nich udzia­łu.