0:00/ 0:00

Rekolekcje

W bazylice Mariackiej co roku odbywają się rekolekcje wielkopostne. To wielkie wydarzenie w życiu parafii, dlatego zawsze zapraszamy do zaangażowania się w pełne przeżywanie tych dni.

Wspól­no­ty mariac­kie sta­ra­ją się jak naj­le­piej przy­go­to­wać do reko­lek­cji i pomóc w tym, by były one dla wszyst­kich uczest­ni­ków jak naj­bar­dziej owoc­ne. Szcze­gól­ną uwa­gę przy­wią­zu­je się do opra­wy litur­gii, któ­ra ma pro­wa­dzić do lep­sze­go prze­ży­wa­nia spo­tka­nia z Chry­stu­sem. W trak­cie reko­lek­cji modli­twę śpie­wem pro­wa­dzi Scho­la Mariac­ka. Po kon­fe­ren­cjach orga­ni­zo­wa­ne są spo­tka­nia z reko­lek­cjo­ni­stą, pod­czas któ­rych moż­na przy her­ba­cie i w przy­ja­znej atmos­fe­rze poroz­ma­wiać z nim na róż­ne tema­ty, nie tyl­ko zwią­za­ne z wygła­sza­ny­mi przez nie­go kaza­nia­mi.

Reko­lek­cje wiel­ko­post­ne roz­po­czy­na­ją się zawsze w pią­tą nie­dzie­lę Wiel­kie­go Postu i trwa­ją przez pięć kolej­nych dni. Kaza­nie pod­czas mszy sta­no­wią krót­kie nauki reko­lek­cyj­ne, a po mszy o 18:30 wygła­sza­ne są kon­fe­ren­cje.

Do bazy­li­ki Mariac­kiej zapra­sza­my cenio­nych reko­lek­cjo­ni­stów, któ­rzy pro­wa­dzą nas przez okres przy­go­to­wań do świąt wiel­ka­noc­nych. Wśród naszych gości byli m.in. Adam Szu­stak OP, Jan Góra OP, ks. Krzysz­tof Grzy­wocz, ks. Robert Woź­niak.

Zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z rela­cją z minio­nych reko­lek­cji.

Pole­ca­my też rela­cję z Mer­cy Festi­val.