0:00/ 0:00

Rekolekcje

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

ks. dr Grzegorz Strzelczyk

2–7 kwiet­nia 2017
Bazy­li­ka Mariac­ka w Kra­ko­wie

Kościół – niełatwa miłość

Reko­lek­cje o tym, jak Bóg się powie­rzył grzesz­ni­kom

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM:

Stu­den­ci i absol­wen­ci:
2–7 kwiet­nia godz. 18.30

Nie­dzie­la 2 kwiet­nia
nauki na Msza­ch św. o godz. 8.00, 9.00, 10.00, 11.15, 12.00, 13.00, 18.30
Pn-pt 3–7 kwiet­nia
10.00 — Msza św. z kaza­niem
18.30 — Msza św. z kaza­niem i kon­fe­ren­cją
Przez okres reko­lek­cji śpiew pod­czas Mszy św. o 18.30 pro­wa­dzi Scho­la Mariac­ka

ks. dr Grze­go­rz Strzel­czyk – chry­sto­log, współ­za­ło­ży­ciel kana­łu boska​.tv, dyrek­tor Ośrod­ka For­ma­cji Dia­ko­nów Sta­ły­ch Archi­die­ce­zji Kato­wic­kiej

Weź udział na Face­bo­oku

 

 

rekolekcje-strzelczyk-mariacki-2017 r

Poprzednie edycje:

W bazylice Mariackiej co roku odbywają się rekolekcje wielkopostne. To wielkie wydarzenie w życiu parafii, dlatego zawsze zapraszamy do zaangażowania się w pełne przeżywanie tych dni.

Wspól­no­ty mariac­kie sta­ra­ją się jak naj­le­piej przy­go­to­wać do reko­lek­cji i pomóc w tym, by były one dla wszyst­ki­ch uczest­ni­ków jak naj­bar­dziej owoc­ne. Szcze­gól­ną uwa­gę przy­wią­zu­je się do opra­wy litur­gii, któ­ra ma pro­wa­dzić do lep­sze­go prze­ży­wa­nia spo­tka­nia z Chry­stu­sem. W trak­cie reko­lek­cji modli­twę śpie­wem pro­wa­dzi Scho­la Mariac­ka. Po kon­fe­ren­cja­ch orga­ni­zo­wa­ne są spo­tka­nia z reko­lek­cjo­ni­stą, pod­czas któ­ry­ch moż­na przy her­ba­cie i w przy­ja­znej atmos­fe­rze poroz­ma­wiać z nim na róż­ne tema­ty, nie tyl­ko zwią­za­ne z wygła­sza­ny­mi przez nie­go kaza­nia­mi.

Reko­lek­cje wiel­ko­post­ne roz­po­czy­na­ją się zawsze w pią­tą nie­dzie­lę Wiel­kie­go Postu i trwa­ją przez pięć kolej­ny­ch dni. Kaza­nie pod­czas mszy sta­no­wią krót­kie nauki reko­lek­cyj­ne, a po mszy o 18:30 wygła­sza­ne są kon­fe­ren­cje.

Do bazy­li­ki Mariac­kiej zapra­sza­my cenio­ny­ch reko­lek­cjo­ni­stów, któ­rzy pro­wa­dzą nas przez okres przy­go­to­wań do świąt wiel­ka­noc­ny­ch. Wśród naszy­ch gości byli m.in. Adam Szu­stak OP, Jan Góra OP, ks. Krzysz­tof Grzy­wo­cz, ks. Robert Woź­niak.

Zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z rela­cją z minio­ny­ch reko­lek­cji.

Pole­ca­my też rela­cję z Mer­cy Festi­val.