0:00/ 0:00
Koncerty

Rusza Mariacki Festiwal Organowy

Rusza Mariacki Festiwal Organowy

18 lip­ca roz­pocz­nie się IV Mariac­ki Festi­wal Orga­no­wy. W inau­gu­ru­ją­cym kon­cer­cie, obok Witol­da Zalew­skie­go – I orga­ni­sty kate­dry wawel­skiej, wystą­pi Sła­wo­mir Zubrzyc­ki na zbu­do­wa­nym przez sie­bie wg pomy­słu Leonar­da da Vin­ci instru­men­cie o nazwie – Vio­la Orga­ni­sta.
16 sierp­nia nato­miast usły­szeć będzie moż­na Poemat maryj­ny „GRATIA PLENA” (Łaski peł­na) na kwar­tet żeń­ski, obój, altów­kę i wio­lon­cze­le.
Tego­rocz­ną edy­cję MFO zakoń­czą kom­po­zy­cje Jana Seba­stia­na Bacha: Toc­ca­ta i fuga d-moll w inter­pre­ta­cji mło­de­go kra­kow­skie­go orga­ni­sty Fili­pa Pres­se­ise­na oraz motet „Jesu, meine Freun­de” w wyko­na­niu chó­ru „Kan­to­rei Sankt Bar­ba­ra” pod batu­tą Wie­sła­wa Deli­ma­ta.

Wstęp na kon­cer­ty za oka­za­niem cegieł­ki. Ser­decz­nie zapra­sza­my!