0:00/ 0:00
Wydarzenia

Komunikat Rzecznika Episkopatu Polski ws. obchodów 104. Światowego Dnia Migranta i Uchodźcy

Komunikat Rzecznika Episkopatu Polski ws. obchodów 104. Światowego Dnia Migranta i Uchodźcy

W łącz­no­ści z Ojcem Świę­tym Fran­cisz­kiem i całym Kościo­łem kato­lic­kim, dnia 14 stycz­nia, w dru­gą nie­dzie­lę po uro­czy­sto­ści Obja­wie­nia Pań­skie­go, będzie­my obcho­dzi­li 104. Świa­to­wy Dzień Migran­ta i Uchodź­cy.

Przy­po­mi­na­my, że w Msza­le Rzym­skim prze­wi­dzia­na jest moż­li­wość uży­cia for­mu­la­rza „Mszy za uchodź­ców i wygnań­ców” (Mszał Rzym­ski, s. 161’’-162’’) „na pole­ce­nie lub za zgo­dą bisku­pa die­ce­zjal­ne­go” (zob. Ogól­ne Wpro­wa­dze­nie do Msza­łu Rzym­skie­go, nr 373–374).

Świa­to­wy Dzień Migran­ta i Uchodź­cy jest dobrą oka­zją, aby sko­rzy­stać z tej moż­li­wo­ści, na co zgo­dę wyra­zi­li wszy­scy bisku­pi die­ce­zjal­ni w Pol­sce.

Pamię­taj­my w modli­twie o Pola­kach na emi­gra­cji. Otocz­my modli­twą tak­że tych, któ­rzy przy­by­li do nasze­go kra­ju zza wschod­niej gra­ni­cy oraz migran­tów i uchodź­ców na całym świe­cie, szcze­gól­nie ofia­ry kon­flik­tów zbroj­nych na Bli­skim Wscho­dzie.

Ks. dr Paweł Rytel-Andria­nik
Rzecz­nik Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski

War­sza­wa, dnia 8 stycz­nia 2018 r.

* * *

14 stycz­nia 2018 roku, w nie­dzie­lę, obcho­dzo­ny jest Świa­to­wy Dzień Migran­ta i Uchodź­cy. To dobra oka­zja, żeby w naszych para­fiach, wspól­no­tach i kościo­łach pomo­dlić się za tych, któ­rzy z róż­nych powo­dów szu­ka­ją miej­sca do życia w poko­ju i bez­pie­czeń­stwie