0:00/ 0:00

Chrzest

Chrzest jest pierwszym sakramentem w życiu chrześcijańskim, który gładzi grzech pierworodny i wprowadza do wspólnoty Kościoła.

Znaczenie chrztu najlepiej obrazuje liturgia. Rozpoczęcie obrzędu znakiem krzyża jest wyrazem przynależności do Chrystusa. Słowo Boże i egzorcyzm oznaczają przyjęcie wiary Kościoła. Zanurzenie w wodzie lub polanie głowy wodą chrzcielną w chwili wzywania każdej z osób Trójcy Świętej obmywa z grzechów, w tym z grzechu pierworodnego, i daje nowe życie. Poprzez namaszczenie krzyżmem przyjmowane są dary Ducha Świętego. Biała szata symbolizuje duchową czystość i radość, a świeca zapalona od paschału jest światłem Zmartwychwstałego. Po tych obrzędach osoba ochrzczona staje się dzieckiem Bożym i może zwracać się do Boga słowami modlitwy „Ojcze nasz”.

Chrzest w parafii Mariackiej

Kiedy w bazylice Mariackiej udzielany jest sakrament chrztu?

W pierw­szą i trze­cią nie­dzie­lę mie­sią­ca pod­czas mszy świę­tej o 13:00.

Kto może być chrzest­nym?

Chrzest­nym może być oso­ba wie­rząca, prak­ty­ku­jąca i bierz­mo­wana.

Co będzie potrzebne?

– pozwo­le­nie z para­fii zamiesz­ka­nia
– metry­ka uro­dze­nia dziec­ka z USC
– wypis z Księ­gi Ślu­bów (w przy­padku bra­ku ślu­bu wyma­ga się aktów uro­dze­nia rodzi­ców z USC)
– zaświad­cze­nia rodzi­ców chrzest­nych z para­fii zamiesz­ka­nia
– bia­ła szat­ka
– świe­ca

Gdzie się zgłosić?

W spra­wach doty­czą­cych chrztu nale­ży się udać do kan­ce­la­rii para­fial­nej. Chęć ochrzcze­nia dziec­ka zgła­szają rodzi­ce (przy­naj­mniej jeden z rodzi­ców musi wyra­zić zgo­dę na chrze­st dziec­ka).