0:00/ 0:00

Msza święta dla studentów i absolwentów

Godzina i data

Nie­dzie­la, 18.30 (w trak­cie roku aka­de­mic­kie­go)

Miejsce

Bazy­li­ka Mariac­ka w Kra­ko­wie

Duszpasterz

ks. Rafał Mar­ciak

43mariacki

Duszpasterz

ks. Paweł Gło­wa­cz

34mariacki

“ Stwo­rzy­łeś nas bowiem jako skie­ro­wa­ny­ch ku Tobie
i nie­spo­koj­ne jest ser­ce nasze, dopó­ki w Tobie nie spo­cznie. ”

(św. Augu­styn)

Wspólnota mszy świętej o 18:30 narodziła się z pomysłu stworzenia w Kościele przestrzeni dla młodych dorosłych, osób poszukujących i pragnących pięknej celebracji liturgicznej.

 

Naszą wspól­no­tę two­rzą wszy­scy, któ­rzy przy­cho­dzą na nie­dziel­ną mszę świę­tą o 18:30. Szcze­gól­nie zachę­ca­my, by uczest­ni­czy­li w niej absol­wen­ci, mło­dzi doro­śli oraz oso­by, któ­re poszu­ku­ją swo­je­go miej­sca w Koście­le.

Spo­ty­ka­my się co tydzień na nie­dziel­nej mszy świę­tej, by razem odnaj­dy­wać Boga w Eucha­ry­stii. Waż­ne jest dla nas pod­kre­śla­nie pięk­na litur­gii. Dba o to cele­bru­ją­cy mszę i przy­go­to­wu­ją­cy homi­lię ksią­dz, służ­ba ołta­rza, a tak­że scho­la, któ­ra pro­wa­dzi modli­twę śpie­wem.

Po mszy świę­tej zapra­sza­my do sal­ki na roz­mo­wy przy her­ba­cie.