0:00/ 0:00

Msze święte

Msze święte w niedziele i święta (ołtarz główny)

6:00
7:00
8:00
9:00

10:00

suma po łacinie
11:15
12:00
13:00
20:00

Msze świę­te w języ­kach obcych w Kra­ko­wie

 

 

 

Msze święte w dni powszednie od września do czerwca (ołtarze boczne lub kaplice)

6:00
6:30
7:00
7:30
8:00
8:30
9:00
9:30

10:00

po łacinie
10:30
11:00
18:30
W lipcu i sierpniu msze święte poranne jedynie o pełnych godzinach.

Mapa ołta­rzy bocz­nych i kaplic


mapa-kaplic-2

I Ołtarz głów­ny – msze świę­te w nie­dzie­le i świę­ta, sobo­ty godz. 18.30 oraz w czwart­ki z nowen­ną do św. Jana Paw­ła II o godz. 18.30
II Ołtarz Świę­te­go Krzy­ża
III Kapli­ca św. Jana Nepo­mu­ce­na
IV Kapli­ca Mat­ki Boskiej Ostro­bram­skiej – msze świę­te z nowen­ną do MB Ostro­bram­skiej w piąt­ki o 8:00
V Kapli­ca św. Łaza­rza
VI Mat­ki Boskiej Czę­sto­chow­skiej – msze świę­te z nowen­ną do MB Czę­sto­chow­skiej w piąt­ki i sobo­ty o 8:00
VII Kapli­ca św. Anto­nie­go — msze św. z nowen­ną do św. Anto­nie­go we wtor­ki o godz. 8.00
VIII Kapli­ca Mat­ki Boskiej Lore­tań­skiej – msze świę­te z nowen­ną do MB Lore­tań­skiej w ponie­dział­ki o 8:00
IX Kapli­ca św. Waw­rzyń­ca
X Kapli­ca Jana Chrzci­cie­la
XI Kapli­ca Prze­mie­nie­nia Pań­skie­go
XII Ołtarz Zwia­sto­wa­nia NMP

W Eucharystii Chrystus nieustannie ponawia dar z siebie, uczyniony na krzyżu
OJCIEC ŚWIĘTY FRANCISZEK