0:00/ 0:00

Nabożeństwa

W bazylice Mariackiej oprócz mszy świętych w stałych porach celebrujemy także nabożeństwa okresowe oraz okazjonalne.

 Odpust para­fial­ny: 15 sierp­nia – uro­czy­stość Wnie­bo­wzię­cia Naj­święt­szej Maryi Pan­ny.
Modli­twa za wsta­wien­nic­twem św. Jana Paw­ła II i uca­ło­wa­nie reli­kwii świę­te­go: czwar­tek, msza świę­ta o 18:30.
Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu: w tygo­dniu 10.00–18.00, a w nie­dzie­le i świę­ta 14.00–18.00 w kapli­cy św. Jana Chrzci­cie­la (Bone­rów).
 Nabo­żeń­stwo majo­we: codzien­nie o 18:00, przed wie­czor­ną mszą świę­tą.
 Nabo­żeń­stwo czerw­co­we: codzien­nie po wie­czor­nej mszy świę­tej.
– Nabo­żeń­stwo różań­co­we w paź­dzier­ni­ku: codzien­nie o 18:00, przed wie­czor­ną mszą świę­tą.
Rora­ty: w adwen­cie codzien­nie o 7:00.
– Koron­ka do Miło­sier­dzia Boże­go: codzien­nie o 15:00 w kapli­cy św. Jana Chrzci­cie­la (Bone­rów).
– Msza świę­ta wypo­min­ko­wa za zmar­łych:  w pierw­szą nie­dzie­lę mie­sią­ca o 8:00.

Wielki Post:

– Gorz­kie Żale: w każ­dą nie­dzie­lę o 17:45.
– Dro­ga Krzy­żo­wa: w każ­dy pią­tek o 17:30.
– Cele­bra­cja Wiel­kie­go Czwart­ku, Wiel­kie­go Piąt­ku i Wiel­kiej Sobo­ty: w poszcze­gól­ne dni o 19:00.

Nowenny:

Pusz­ki na podzię­ko­wa­nia i proś­by znaj­du­ją się przy każ­dej z kaplic.

Nowen­na do Mat­ki Boskiej Nie­usta­ją­cej Pomo­cy w śro­dy o 18:30.
 Nowen­na do Mat­ki Bożej Lore­tań­skiej w ponie­dział­ki o 8:00.
 Nowen­na do Mat­ki Bożej Ostro­bram­skiej w piąt­ki o 8:00.
 Nowen­na do Mat­ki Bożej Czę­sto­chow­skiej w czwart­ki i sobo­ty o 8:00.
 Nowen­na do Pana Jezu­sa Ukrzy­żo­wa­ne­go w piąt­ki o 18:30.
 Nowen­na do św. Judy Tade­usza w śro­dy o 8:00.
 Nowen­na do św. Anto­nie­go Padew­skie­go we wto­rek o 8:00.

Klik­nij, aby obej­rzeć mapę ołta­rzy bocz­nych i kaplic.

Świę­ci o koście­le Mariac­kim