0:00/ 0:00

Sakrament małżeństwa

  

“ Bóg, który jest Miłością i stworzył człowieka z miłości, powołał go także do miłości. ”

(Katechizm Kościoła Katolickiego)

Sakrament małżeństwa sprawia, że miłość dwojga ludzi zostaje wzmocniona i uświęcona przez Boga, treść przysięgi małżeńskiej może stać się treścią ich życia.

Kobieta i mężczyzna sami udzielają sobie sakramentu małżeństwa. Obiecują sobie miłość i wierność oraz wyrażają gotowość przyjęcia i wychowania dziecka. Wiążą życie ze sobą nawzajem oraz z Bogiem, który zawsze będzie między nimi obecny, otaczając ich małżeństwo swoją opieką.

Przyjęcie sakramentu małżeństwa oznacza, że małżonkowie będą iść wspólnie przez życie i pozostaną przy sobie w dobrych i złych chwilach. Ważne, by nie zapominać, że nadrzędnym celem sakramentu jest osiągnięcie zbawienia, a więc małżonkowie powinni się wspierać w swojej drodze do świętości.

Ślub w Bazylice Mariackiej krok po kroku:

1. Spotkanie w kancelarii parafialnej

Na rok przed planowanym ślubem przyszli małżonkowie powinni udać się do kancelarii parafialnej. Na spotkaniu zostanie ustalony termin ślubu, a duszpasterz poinformuje o wszystkich formalnościach związanych z przygotowaniem do ślubu.

2. Kurs przedmałżeński

Narzeczeni muszą odbyć kurs przedmałżeński 3–12 miesięcy przed ślubem. W Bazylice Mariackiej nie są prowadzone kursy przedmałżeńskie, ale odbywają się w wielu innych parafiach, np. u Ojców Dominikanów, w parafii św. Józefa czy w innych parafiach naszej Archidiecezji.

3. Wizyta w poradni rodzinnej

Przyszli małżonkowie powinni uczestniczyć w trzech spotkaniach w poradni rodzinnej. Przy Bazylice, na placu Mariackim 7 działa bezpłatna Poradnia Specjalistyczna „Miłość i Odpowiedzialność”, w której spotkać się można z doradcami życia rodzinnego.

4. Spisanie protokołu przedślubnego w kancelarii parafialnej

Protokół przedślubny spisuje się na trzy miesiące przed ślubem. Należy wówczas przedłożyć następujące dokumenty:

Dowód osobisty
Dokumenty do małżeństwa z Urzędu Stanu Cywilnego
Świadectwo chrztu i bierzmowania
Zaświadczenie o katechizacji (ostatnie świadectwo szkolne)

5. Spowiedź przedślubna

W trakcie przygotowań do ślubu należy przynajmniej dwukrotnie przystąpić do spowiedzi i poinformować spowiednika, że jest to spowiedź przedślubna.

6. Zapowiedzi

Informacja o zamiarze zawarcia małżeństwa jest podawana do wiadomości publicznej w parafiach narzeczonych. Celem zapowiedzi jest potwierdzenie stanu wolnego przyszłych małżonków i wykluczenie ewentualnych przeszkód zawarcia małżeństwa.

7. Spotkanie z duszpasterzem

Tuż przed ślubem należy spotkać się z duszpasterzem, który sprawdzi, czy dopełnione zostały formalności i omówi sprawy organizacyjne związane z ceremonią udzielenia sakramentu małżeństwa.

Kontakt

Wstępnych informacji udzielamy telefonicznie jak i drogą elektroniczną: tel. 12-422-05-21 wew. 21, e-mail: biuro@mariacki.com.

 
Czy bierzmowanie jest niezbędne do ślubu?

Według Kodek­su Pra­wa Kano­nicz­ne­go: Kato­li­cy, któ­rzy nie przy­ję­li jesz­cze sakra­men­tu bierz­mo­wa­nia, powin­ni go przy­jąć przed zawar­ciem mał­żeń­stwa, gdy jest to moż­li­we bez poważ­nej nie­do­god­no­ści. Do zawar­cia sakra­men­tu mał­żeń­stwa potrzeb­na jest doj­rza­ło­ść ducho­wa, któ­rą czło­wiek uzy­sku­je w sakra­men­cie bierz­mo­wa­nia.

Po co brać ślub kościelny?

Sakra­ment mał­żeń­stwa udo­sko­na­la miło­ść męż­czy­zny i kobie­ty. Daje im siłę trwa­nia w dozgon­nej, wza­jem­nej i wier­nej miło­ści.  Ozna­cza też otwar­cie się na pomoc Boga, zwłasz­cza w sytu­acja­ch trud­nej codzien­no­ści, kry­zy­su, roz­cza­ro­wań.

Gdzie udać się na kurs przedmałżeński?

Kur­sy przed­mał­żeń­skie odby­wa­ją się w wie­lu para­fia­ch. Szcze­gól­nie jed­nak pole­ca­my Kurs na miło­ść pro­wa­dzo­ny przez ks. Jac­ka Strycz­ka, domi­ni­kań­skie Kur­sy dla narze­czo­ny­ch oraz kur­sy w inny­ch para­fia­ch naszej Archi­die­ce­zji.