0:00/ 0:00

Spowiedź

Spowiedź to sakrament pokuty i pojednania. Jest powrotem do miłosiernego Ojca, od którego oddaliliśmy się z powodu grzechu.

W bazylice Mariackiej spowiedź odbywa się w języku polskim od poniedziałku do soboty w godzinach 6:00–19:00, a w niedzielę podczas mszy świętych. Księża spowiadają w konfesjonałach w prawej nawie, wejście od Rynku Głównego.
Rachunek sumienia dla dorosłych
 

 
W każdy ostatni czwartek miesiąca po wieczornej mszy świętej zapraszamy na adorację organizowaną przez wspólnotę Chrystus w Starym Mieście, podczas której odbywa się spowiedź, także w językach obcych (angielski, niemiecki).

Po co stały spowiednik?

Sta­ły spo­wied­nik może zna­czą­co pomóc w roz­wo­ju ducho­wym. Nie jest on żad­nym obo­wiąz­kiem. Jeśli jed­nak bar­dzo chce­sz pra­co­wać nad sobą i zmie­niać się na lep­sze, sta­ły spo­wied­nik może zna­czą­co w tym pomóc, gdyż zna Cię dobrze i łatwiej jest mu Cie­bie zro­zu­mieć.

Jak często się spowiadać?

Według pra­wa kano­nicz­nego kato­lik powi­nien spo­wia­dać się przy­naj­mniej raz w roku. War­to jed­nak spo­wia­dać się czę­ściej, naj­le­piej regu­lar­nie, na przy­kład co mie­siąc. Czę­sta i regu­larna spo­wiedź poma­ga roz­wi­jać się ducho­wo. W przy­padku popeł­nie­nia grze­chu cięż­kiego zale­ca się jak naj­szyb­sze sko­rzy­sta­nie z sakra­mentu pojed­na­nia.

Po co się spowiadać?

Spo­wiedź ma na celu pojed­na­nie z Bogiem i Kościo­łem, a tak­że ma pro­wa­dzić do nawró­ce­nia. Nie tyl­ko oczysz­cza z grze­chów, ale też poma­ga w codzien­nych sta­ra­niach czy­nie­nia dobra i wal­ki z wła­snymi sła­bo­ściami.