0:00/ 0:00
Wydarzenia

Sala na Górze zaprasza: 9 owoców Ducha św. w 9 miesięcy

Godzina

18:30 Msza św.

19:15 Spotkanie wspólnoty

Organizatorzy

Sala na Górze

Sala na Górze zaprasza: 9 owoców Ducha św. w 9 miesięcy

W 2018 roku Sala na Górze prowadzi nowy projekt formacyjny. Miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność i opanowanie – te 9 owoców Ducha św. wymienionych przez św. Pawła w „Liście do Galatów” będziemy zgłębiać przez poznanie intelektualne, w medytacji Słowa Bożego, podczas modlitwy i we wspólnocie.

Spo­tka­nia będą odby­wa­ły się co czwar­tek i roz­po­czy­nać je będzie wspól­na Eucha­ry­stia o 18:30.

W każ­dym mie­sią­cu będzie­my sku­piać się na jed­nym z owo­ców Ducha św. Roz­pocz­nie­my od pozna­nia umy­słem — w temat wpro­wa­dzi nas kon­fe­ren­cja zapro­szo­nych gości oraz dys­ku­sja. W kolej­ne czwart­ki w mniej­szych gru­pach będzie­my dzie­lić się owo­ca­mi indy­wi­du­al­nie roz­wa­ża­ne­go Sło­wa Boże­go i spo­ty­kać na wspól­nej Ado­ra­cji.

Wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych for­ma­cją zapra­sza­my do kon­tak­tu salanagorze@​gmail.​com