0:00/ 0:00
Wydarzenia

Spotkanie z pielgrzymem

Spotkanie z pielgrzymem

Ser­decz­nie zapra­sza­my 22 listo­pa­da po Mszy św. o godz. 18.30 do sal­ki kate­che­tycz­nej na spo­tka­nie z Toma­szem Jędrze­jew­skim — człon­kiem wspól­no­ty mariac­kiej Chry­stus w Sta­rym Mie­ście, któ­ry opo­wie o swo­jej piel­grzym­ce z bazy­li­ki Mariac­kiej do San­tia­go de Com­po­ste­la.

Tomek w dro­gę wyru­szył 16 czerw­ca po Mszy świę­tej w bazy­li­ce, któ­rą odpra­wił ks. Albert Woł­kie­wicz. Tra­sa Via Regia wio­dła go przez czte­ry pań­stwa: Pol­skę, Niem­cy, Fran­cję i Hisz­pa­nię. W Pol­sce prze­szedł m.in. Ojcow­ski Park Naro­do­wy, Zagłę­bie Dąbrow­skie, Górę Świę­tej Anny, Wro­cław, aż dotarł do Zgo­rzel­ca. Po dro­dze odwie­dził kil­ka kościo­łów p.w. św. Jaku­ba, co poka­zu­je duży kult tego Apo­sto­ła. „Pol­ski szlak ma wybit­nie kato­lic­ki cha­rak­ter i prak­ty­ko­wa­ne są na nim war­to­ści pły­ną­ce z Ewan­ge­lii” – pisał Tomasz na swo­im blo­gu. Po trzech mie­sią­cach wędrów­ki nasz piel­grzym dotarł na Cami­no del Nor­te w Hisz­pa­nii, a 12 paź­dzier­ni­ka sta­nął u bram San­tia­go de Com­po­ste­la. W kate­drze św. Jaku­ba rów­nież zosta­ła odpra­wio­na Msza św. kon­ce­le­bro­wa­na przez ks. Alber­ta Woł­kie­wi­cza – dusz­pa­ste­rza oraz ks. Dariu­sza Rasia – archi­pre­zbi­te­ra bazy­li­ki Mariac­kiej.

Pod­czas spo­tka­nia Tomasz opo­wie o swo­jej tra­sie, o ludziach, któ­rych na niej spo­tkał, a przede wszyst­kim o nie­zwy­kłych doświad­cze­niach i emo­cjach, któ­re mu towa­rzy­szy­ły.