0:00/ 0:00
Wydarzenia

Świąteczne życzenia

Świąteczne życzenia

Świę­ta Boże­go Naro­dze­nia łączą rodzi­ny. W te dni wie­lu połą­czy­ło się i razem cie­szą się świę­ta­mi Jezu­sa. Szlak Betle­jem łączy bowiem naj­trwa­lej. Nie zgub­my go. Wspól­nie śpie­waj­my kolę­dy, świę­tuj­my i prze­ku­waj­my nasze dobre posta­no­wie­nie ze spo­wie­dzi na obo­wią­zek. To spra­wi, że będzie­my szczę­śliw­si i zdrow­si, a innym przy­bli­ży­my wcie­lo­ny sens Świąt Boże­go Naro­dze­nia. Życz­my sobie Boże­go Naro­dze­nia w nas.
Weso­łych Świąt dla Wszyst­kich!