0:00/ 0:00
Wydarzenia

Święte Triduum Paschalne

Święte Triduum Paschalne

Zachę­ca­my do udzia­łu w Świę­tym Tri­du­um Pas­chal­nym w Bazy­li­ce Mariac­kiej. Od czwart­ku do sobo­ty Litur­gia o godz. 19.00.

W każ­dy z tych dni, Litur­gię wzbo­ga­cać będzie Scho­la Mariac­ka. W czwar­tek pod­czas ado­ra­cji Pana Jezu­sa w Ciem­ni­cy  scho­la odśpie­wa wszyst­kie zwrot­ki pie­śni „Ogro­dzie Oliw­ny”, w pią­tek po Gorz­kich Żalach — pie­śni wiel­ko­post­ne. Nato­miast w sobo­tę po rezu­rek­cji wybrzmią pie­śni wiel­ka­noc­ne. Zapra­sza­my do wspól­ne­go śpie­wu i chwa­le­nia Pana.