0:00/ 0:00
Ogłoszenia

Święto Chrztu Pańskiego

Święto Chrztu Pańskiego

1. W litur­gii dzi­siej­sza nie­dzie­la koń­czy okres Naro­dze­nia Pań­skie­go. Od ponie­dział­ku roz­po­czy­na się okres zwy­kły.

2. Trwa w para­fii mariac­kiej dusz­pa­ster­ska wizy­ta kolę­do­wa. Plan kolę­dy jest umiesz­cza­ny suk­ce­syw­nie w gablot­ka­ch przy bazy­li­ce oraz na stro­nie inter­ne­to­wej para­fii.

3. Dzi­siaj o godz. 18.00 w bazy­li­ce odbę­dzie się kolę­do­wa­nie w wyko­na­niu uczniów Szkół­ki Muzycz­nej POZYTYWKA w Kra­ko­wie. Ser­decz­nie zapra­sza­my do udzia­łu.

4. W zakry­stii są dostęp­ne kalen­da­rze z repro­duk­cja­mi frag­men­tów Wiel­kie­go Ołta­rza. Jest też wciąż moż­li­wo­ść zamó­wie­nia mszy świę­ty­ch indy­wi­du­al­ny­ch, zbio­ro­wy­ch oraz gre­go­riań­ski­ch.

5. Boni­fra­ter­ska Fun­da­cja Dobro­czyn­na w Kona­ra­ch kwe­stu­je dzi­siaj przy naszej bazy­li­ce.