0:00/ 0:00
Ogłoszenia

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

1. Uro­czy­sto­ścią Jezu­sa Chry­stu­sa Kró­la Wszech­świa­ta koń­czy­my dziś rok litur­gicz­ny. Dzi­siaj rów­nież o godz. 17.00 będzie dodat­ko­wa Msza świę­ta w inten­cji Orląt Lwow­skich z oka­zji 102. rocz­ni­cy Obro­ny Lwo­wa. Wraz z orga­ni­za­to­ra­mi ser­decz­nie zapra­sza­my do wspól­nej patrio­tycz­nej modli­twy.

2. W Litur­gii Kościo­ła wspo­mi­na­my dziś św. Cecy­lię, dzie­wi­cę i męczen­ni­cę – patron­kę muzy­ki kościel­nej. Z tej oka­zji wdzięcz­ną modli­twą obej­mu­je­my naszych panów orga­ni­stów, oraz wszyst­kie zespo­ły muzycz­ne słu­żą­ce w naszej bazy­li­ce.

3. Z rado­ścią infor­mu­je­my, że trwa­ją pra­ce mon­ta­żo­we dużych ele­men­tów sny­cer­skich na zwień­cze­niach wież orga­nów wiel­kich. W tym tygo­dniu roz­pocz­nie­my rów­nież kolej­ny etap insta­la­cji pozo­sta­łych ele­men­tów instru­men­tu, w tym meta­lo­wych pisz­cza­łek i nowe­go sto­łu gry.

4. Infor­mu­je­my tak­że, że w tro­sce o wspól­ne bez­pie­czeń­stwo w zakry­stii nasze­go kościo­ła ist­nie­je moż­li­wość skła­da­nia ofiar bez­go­tów­ko­wo, przy pomo­cy ter­mi­na­la płat­ni­cze­go.