0:00/ 0:00
Ogłoszenia

Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela

Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela

1. W tygo­dniu prze­ży­wać będzie­my:

· w czwar­tek – wspo­mnie­nie św. Ire­ne­usza. Po Mszy o 18.30 ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu pt. „Jed­na Dru­ży­na – Jeden Cel!”, pro­wa­dzo­na przez wspól­no­tę „CHRYSTUSSTARYM MIEŚCIE”;

· w pią­tek – uro­czy­stość św. Apo­sto­łów Pio­tra i Paw­ła. Msze św. w bazy­li­ce od 6 do 8 co pół godzi­ny, a następ­nie o 9, 10, 11 i 18.30. Z racji uro­czy­sto­ści nie obo­wią­zu­je wstrze­mięź­li­wość od pokar­mów mię­snych. W pobli­skim koście­le przy ul. Grodz­kiej suma odpu­sto­wa o godz. 18.00. W naszej bazy­li­ce o godz. 19.30 kon­cert w wyko­na­niu Chó­ru Can­ta­ta;

2. Miło nam poin­for­mo­wać, że ks. abp Marek Jędra­szew­ski powie­rzył orga­ni­za­cję kolej­ne­go Świa­to­we­go Dnia Ubo­gich w Archi­die­ce­zji Kra­kow­skiej Archi­pre­zbi­te­ro­wi kościo­ła Mariac­kie­go wraz z całą Para­fią. Metro­po­li­ta Kra­kow­ski mia­no­wał też z dniem 25 sierp­nia ks. Grze­go­rza Kota­lę, wika­riu­sza naszej Para­fii, nota­riu­szem Kurii Metro­po­li­tal­nej w Kra­ko­wie. Księ­dzu Grze­go­rzo­wi życzy­my opie­ki MB Wnie­bo­wzię­tej w peł­nie­niu posłu­gi.

3. Roz­po­czę­ły się waka­cje — rodzi­nom, dzie­ciom i mło­dzie­ży życzy­my miłe­go, bez­piecz­ne­go wypo­czyn­ku i odkry­wa­nia Stwór­cy w świe­cie.

4. W zakry­stii są już dostęp­ne nowe kalen­da­rze mariac­kie na 2019 rok z wize­run­ka­mi Madon­ny z naszej świą­ty­ni oraz publi­ka­cje poświę­co­ne bazy­li­ce Mariac­kiej. Zachę­ca­my do naby­cia.