0:00/ 0:00
Ogłoszenia

Uroczystość NMP Królowej Polski

Uroczystość NMP Królowej Polski

1. Zapra­sza­my do wspól­nej modli­twy do naszej Patron­ki pod­czas nabo­żeństw majo­wych, któ­re będzie­my odpra­wiać przez cały mie­siąc o godz. 18.00.

2. W sobo­tę — wspo­mnie­nie św. Flo­ria­na. W pobli­skiej bazy­li­ce przy pla­cu Matej­ki uro­czy­sto­ści odpu­sto­we oraz Msza św. w int. kra­ko­wian i stra­ża­ków.

3. W naj­bliż­szą nie­dzie­lę – o godz. 11.15 Msza św. w int. zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach rocz­nych. Na Mszę św. o 18.30 cele­bro­wa­ną przez arcy­bi­sku­pa Mar­ka Jędra­szew­skie­go, Metro­po­li­tę Kra­kow­skie­go, zapra­sza­my do wspól­nej modli­twy matu­rzy­stów mia­sta Kra­ko­wa. Z rado­ścią rów­nież infor­mu­je­my, że w ponie­dzia­łek arcy­bi­skup Marek Jędra­szew­ski otwo­rzy i poświę­ci nową pra­cow­nię kon­ser­wa­tor­ską przy naszej para­fii miesz­czą­cą się przy pla­cu Mariac­kim 2.