0:00/ 0:00
Ogłoszenia

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

1. W litur­gii roz­po­czy­na­ją­ce­go się tygo­dnia będzie­my prze­ży­wać:
· w ponie­dzia­łek – wspo­mnie­nie św. Urszu­li Ledó­chow­skiej, dzie­wi­cy.
· we wto­rek o 12.00 pogrzeb w Bazy­li­ce śp. Zbi­gnie­wa Wodec­kie­go. O godz. 14.00 obrzę­dy ostat­nie­go poże­gna­nia na Cmen­ta­rzu Rako­wic­kim. Zapra­sza­my do wspól­nej modli­twy za wybit­ne­go kra­ko­wia­ni­na.
· w śro­dę – świę­to Nawie­dze­nia Naj­święt­szej Maryi Pan­ny, ostat­nie nabo­żeń­stwo majo­we o godz. 18.00. Rów­nież o godz. 18.00 wspól­no­ta Bra­ci Kar­me­li­tów zapra­sza do swo­jej Bazy­li­ki na uro­czyt­so­ści odpu­sto­we.
· w czwar­tek – wspo­mnie­nie św. Jut­sy­na, męczen­ni­ka; roz­po­czę­cie nabo­żeństw czerw­co­wych.
· w sobo­tę – wspo­mnie­nie św. męczen­ni­ków Karo­la Lwan­gi i Towa­rzy­szy. O godz. 11.00 w Bazy­li­ce Msza św. z oka­zji intro­ni­za­cji nowe­go Kró­la Kur­ko­we­go.
· w następ­ną nie­dzie­lę — uro­czy­stość Zesła­nia Ducha Świę­te­go; o godz. 8.00 Msza św. za zmar­łych pole­ca­nych naszym modli­twom a przed nią wypo­min­ki.

2. W zakry­stii są dostęp­ne różań­ce z logo Bazy­li­ki. Zachę­ca­my też do wspar­cia kon­ser­wa­cji Wiel­kie­go Ołta­rza i naby­wa­nia cegie­łek. Do każ­dej z nich dołą­czo­no upo­mi­nek.

3. Modli­my się za nowo wyświę­co­nych kapła­nów. W sobo­tę w kate­drze na Wawe­lu otrzy­ma­ło świę­ce­nia 13 księ­ży die­ce­zjal­nych, a w poło­żo­nej na tere­nie naszej para­fii bazy­li­ce Trój­cy Świę­tej 3 ojców domi­ni­ka­nów. Pamię­taj­my, że potrze­ba nam nowych i dobrych księ­ży rów­nież w Para­fii Mariac­kiej.