0:00/ 0:00
Wydarzenia

Uwielbienie na Rynku: „Jedno Ciało w jednym Duchu” — 14.06

Uwielbienie na Rynku: „Jedno Ciało w jednym Duchu” — 14.06

Uwielbienie na Rynku: „Jedno Ciało w jednym Duchu” będzie niecodziennym wydarzeniem modlitewno-muzycznym krakowskiego Kościoła, na które zapraszamy wszystkich mieszkańców i gości naszego miasta i okolic.

W wigi­lię Boże­go Cia­ła 14 czerw­ca br. o godz. 19:00 sce­na pod Bazy­li­ką Mariac­ką zgro­ma­dzi pro­fe­sjo­nal­nych muzyków: zespo­ły, chór i solistów, obok których wystą­pią także tan­ce­rze tworzący wspólnie z nimi nie­zwy­kłe wido­wi­sko. W modli­twie za nasze mia­sto i Kościół popro­wa­dzą nas wspól­no­ty Odno­wy Cha­ry­zma­tycz­nej prze­ży­wa­ją­ce swój Zło­ty Jubi­le­usz. Spo­tka­niu prze­wod­ni­czyć będzie bp Grze­gorz Ryś. Zapra­sza­my Cię do wspól­no­ty, modli­twy i śpie­wu!!!!