0:00/ 0:00
Koncerty

V Mariacki Festiwal Organowy

V Mariacki Festiwal Organowy

Mię­dzy­uczel­nia­ny Insty­tut Muzy­ki Kościel­nej oraz bazy­li­ka Mariac­ka ser­decz­nie zapra­sza­ją na V Mariac­ki Festi­wal Orga­no­wy, któ­ry odbę­dzie się w dniach 16 lip­ca — 8 sierp­nia 2019 roku. 

Pod­czas ośmiu kon­cer­tów wyko­na­ne zosta­ną arcy­dzie­ła muzy­ki instru­men­tal­nej, wokal­nej oraz chó­ral­nej przez reno­mo­wa­nych arty­stów z Pol­ski, USA i Anglii. U stóp ołta­rza Wita Stwo­sza, po raz pierw­szy pod­czas Festi­wa­lu, będzie moż­na usły­szeć usy­tu­owa­ne w pre­zbi­te­rium śred­nie orga­ny bazy­li­ki Mariac­kiej, po prze­pro­wa­dzo­nej w zeszłym roku prze­bu­do­wie i rekon­struk­cji. Wnę­trze gotyc­kiej świą­ty­ni wypeł­nią szla­chet­ne i sub­tel­ne dźwię­ki 14-gło­so­wych orga­nów solo oraz w połą­cze­niu w fle­tem, trąb­ką, skrzyp­ca­mi czy obo­jem. Z towa­rzy­sze­niem orga­nów zabrzmią kom­po­zy­cje wokal­ne o tema­ty­ce maryj­nej oraz pie­śni Sta­ni­sła­wa Moniusz­ki, w 200. rocz­ni­cę uro­dzin tego wiel­kie­go pol­skie­go kom­po­zy­to­ra.
Udział w cyklu let­nich kon­cer­tów zapo­wie­dzia­ły ponad­to chó­ry: Cap­pel­la Maria­lis bazy­li­ki Mariac­kiej oraz Wake­field Cathe­dral Cho­ir z Anglii, two­rząc ramy tego­rocz­nej edy­cji Mariac­kie­go Festi­wa­lu Orga­no­we­go.

Pro­gram szcze­gó­ło­wy