0:00/ 0:00

Chór Organum

Próby

Orga­num: ponie­dzia­łek i czwar­tek 19.30
Ricer­car: pią­tek 19.30
ul. Sienna 5 (dru­gie pię­tro)

Dyrygent

Bogusław Grzybek

 

 

Opiekun duchowy

Ks. inf. Dariusz Raś

 

Chór Akademicki Organum powstał w 1969 r. z inicjatywy krakowskiego pedagoga i organisty bazyliki Mariackiej Bogusława Grzybka, który do dziś jest jego dyrygentem i kierownikiem artystycznym.

Chór od począt­ku dzia­łał pod patro­na­tem Klu­bu Inte­li­gen­cji Kato­lic­kiej i był sil­nie zwią­za­ny z Kościo­łem. Wiel­kim przy­ja­cie­lem zespo­łu był kar­dy­nał Karol Woj­ty­ła.

Chór Orga­num wystę­pu­je wspól­nie z Zespo­łem Instru­men­tal­nym Ricer­car, wyko­nu­jąc muzy­kę daw­ną i współ­cze­sną (Bach, Beetho­ven, Gor­czyc­ki, Haen­del, Mozart, Łuciuk, Pen­de­rec­ki, Vival­di). Chór kon­cer­to­wał nie­mal we wszyst­kich kra­jach euro­pej­skich oraz w USA. Zespół utrzy­mu­je kon­takt z wie­lo­ma chó­ra­mi zagra­nicz­ny­mi.

Dane kontaktowe

Aka­de­mic­ki Chór Orga­num przy Klu­bie Inte­li­gen­cji Kato­lic­kiej
ul. 
Sien­na 5, 31–041 Kra­ków
tel. 606 666 869
e-mail: chrenkoff@​wp.​pl