0:00/ 0:00

PanAMA

Spotkania

Eucharystia w ostatni
wtorek
 miesiąca o 18.30,
a po niej spotkanie
w salce katechetycznej

Lider

Karolina Zając

 

Opiekun duchowy

Kim jesteśmy?

Jeste­śmy gru­pą mło­dy­ch ludzi – lice­ali­stów i stu­den­tów – któ­rzy chcą razem pogłę­biać swo­ją wia­rę i spo­ty­kać się ze sobą. PanA­MA to owoc wolon­ta­ria­tu ŚDM 2016 w Kra­ko­wie. Naszym głów­nym celem jest wspól­ne przy­go­to­wa­nie się do następ­ny­ch ŚDM w Pana­mie. W cza­sie naszy­ch comie­sięcz­ny­ch spo­tkań chce­my głę­biej przyj­rzeć się kolej­nym hasłom ŚDM – ale nie tyl­ko w spo­sób teo­re­tycz­ny. Dla­te­go na każ­de spo­tka­nie zapra­szamy oso­by, któ­re swo­im życiem i doświad­cze­niem pozwa­la­ją nam zoba­czyć, że każ­dy z nas może żyć w bli­sko­ści z Bogiem.