0:00/ 0:00

Rady Parafii

Dusz­pa­ster­ska Rada Para­fial­na w kaden­cji 2018–2021

Z urzę­du:
ks. Dariusz Głusz­ko

Z wybo­ru:
Paweł Kisiel
Piotr Kor­niak
Tere­sa Malec­ka
Michał Mróz
Karo­li­na Woj­tal
Karo­li­na Zając

Z nomi­na­cji:
o. Piotr Ciu­ba OP
Sta­ni­sław Bisz­ty­ga
Bogu­mi­ła Licho­ro­wicz

 

Para­fial­na Rada Eko­no­micz­na

ks. inf. dr Bro­ni­sław Fide­lus
Beata Lasec­ka
Piotr Mikosz
Mar­cin Pasier­bie­wicz
Danu­ta Stich