0:00/ 0:00

Rada Parafialna

Dusz­pa­ster­ska Rada Para­fial­na w kaden­cji 2018–2021

Z urzę­du:
ks. Paweł Gło­wacz
ks. Grze­gorz Kota­la, sekre­tarz
ks. Łukasz Michal­czew­ski

Z wybo­ru:
Paweł Kisiel
Piotr Kor­niak
Tere­sa Malec­ka
Michał Mróz
Karo­li­na Woj­tal
Karo­li­na Zając

Z nomi­na­cji:
o. Piotr Ciu­ba OP
s. Maria­na Krzy­siek CSS
Sta­ni­sław Bisz­ty­ga
Bogu­mi­ła Licho­ro­wicz