0:00/ 0:00

Służba liturgiczna

Służba liturgiczna ołtarza to wspólnota pragnąca być blisko ołtarza, który jest symbolem Chrystusa, Jego ofiary i darów.

Litur­gicz­na Służ­ba Ołta­rza jest wspól­no­tą posłu­gu­ją­cą w cza­sie mszy świę­tych oraz innych nabo­żeństw. Jej głów­nym zada­niem jest pomoc cele­bran­to­wi w spra­wo­wa­niu litur­gii. Do litur­gicz­nej służ­by ołta­rza w bazy­li­ce Mariac­kiej włą­cza­ją się mini­stran­ci, lek­to­rzy, kan­tor i scho­la.

Liturgia bowiem, jak i zresztą Objawienie chrześcijańskie, ma wewnętrzny związek z pięknem: jest veritatis splendor, blaskiem prawdy”. 

Bene­dykt XVI

Nie­zwy­kle waż­ne jest, by zna­ki czy­nio­ne pod­czas litur­gii były czy­tel­ne dla zgro­ma­dze­nia wier­nych. Dla­te­go też, służ­ba litur­gicz­na dba o każ­dy gest i naj­drob­niej­szy szcze­gół, któ­re razem skła­da­ją się w sens sym­bo­licz­ny i uwy­dat­nia­ją pięk­no zło­żo­no­ści litur­gii.

Chcesz włączyć się w służbę liturgiczną przy ołtarzu w samym sercu Krakowa?

Litur­gicz­na Służ­ba Ołta­rza zapra­sza wszyst­kie chęt­ne oso­by: tych, któ­rzy kie­dyś słu­ży­li już jako mini­stran­ci lub lek­to­rzy, a tak­że tych, któ­rzy nigdy nie mie­li takiej oka­zji. Nic stra­co­ne­go – wszyst­ko moż­na nad­ro­bić i po krót­kim przy­go­to­wa­niu pod­jąć posłu­gę. Zapra­sza­my wszyst­kich, któ­rzy swo­ją obec­no­ścią i czyn­nym zaan­ga­żo­wa­niem chcą przy­czy­nić się do god­ne­go i pięk­ne­go prze­bie­gu litur­gii, a tym samym być bli­żej Chry­stu­sa. Jak czy­ta­my w sobo­ro­wej Kon­sty­tu­cji o litur­gii świę­tej (KL7): „Chry­stus jest obec­ny zawsze w swo­im Koście­le, zwłasz­cza w czyn­no­ściach litur­gicz­nych”. Wbrew pozo­rom nie jest to zada­nie dla „małych chłop­ców”, ale funk­cja, któ­rą każ­dy doro­sły męż­czy­zna może świa­do­mie pod­jąć i dzię­ki któ­rej może speł­niać jed­no z wie­lu zadań w Koście­le.

Uro­czy­stą opra­wę Mszy św. z peł­ną asy­stą sta­ra­my się przy­go­to­wać w każ­dą nie­dzie­lę o godzi­nie 18.30, jak i też w mia­rę moż­li­wo­ści w czwart­ki na wie­czor­nej Mszy św. o godzi­nie 18.30, odpra­wia­nej za wsta­wien­nic­twem św. Jana Paw­ła II.

Opie­kun ducho­wy: ks. Krzysz­tof Kor­ba