0:00/ 0:00

Wspomóż

Wszystkich ludzi dobrej woli zachęcamy do wspierania działalności duszpasterskiej, charytatywnej, ewangelizacyjnej i konserwatorskiej bazyliki Mariackiej.

Wspar­cie jest moż­li­we poprzez wpła­tę daro­wi­zny na rachu­nek ban­kowy:

Para­fia Wnie­bo­wzię­cia Naj­święt­szej Maryi Pan­ny (Para­fia Mariac­ka w Kra­ko­wie)
Bank Pekao S.A.
nr kon­ta: 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360
Prze­lew zagra­nicz­ny:
IBAN: PL70124014311111000010455360
kod BIC: PKOPPLPW

Pro­si­my o wpi­sa­nie jed­ne­go z poniż­szych tytu­łów wpła­ty:

Cele kul­tu reli­gij­ne­go – nowa ewan­ge­li­za­cja
Cele kul­tu reli­gij­ne­go – dzie­ła miło­sier­dzia
Cele kul­tu reli­gij­ne­go – muzy­ka sakral­na
Cele kul­tu reli­gij­ne­go – kon­ser­wa­cja

Dzie­ła nowej ewan­ge­li­za­cji
Podej­mo­wane są z potrze­by dzie­le­nia się doświad­cze­niem wia­ry. Nasza dzia­łal­ność to nie tyl­ko gło­sze­nie Dobrej Nowi­ny, ale tak­że peł­na zapa­łu dba­łość o jakość gło­sze­nia: nowe środ­ki wyra­zu, boga­te tre­ści, cie­kawi goście, nowocze­sny design mate­ria­łów.
Comie­sięczna ado­ra­cja z pięk­ną sce­ne­rią oraz opra­wą muzycz­ną i gra­ficzną, coty­go­dniowe kate­­che­zy-spo­­t­ka­­nia z wyjąt­ko­wymi gość­mi czy wyda­rze­nia ewan­ge­li­za­cyj­ne na Ryn­ku Głów­nym (np. Mer­cy Festi­val) – to tyl­ko nie­które z naszych ini­cja­tyw. Człon­ko­wie wspól­not dzia­łają cał­ko­wi­cie pro bono, jed­nak reali­za­cja ich dzia­łań pocią­ga za sobą kosz­ty. Daro­wi­zny na cele nowej ewan­ge­li­za­cji zosta­ją prze­zna­czone na pokry­cie kosz­tów tech­nicz­nych, orga­ni­za­cyj­nych i logi­stycz­nych.

Dzia­łal­ność cha­ry­ta­tyw­na
Poczu­cie spo­łecz­nej odpo­wie­dzial­no­ści para­fial­nego dusz­pa­ster­stwa w miej­scu tak waż­nym na histo­­rycz­no-kul­tu­­ro­­wej mapie Pol­ski obej­muje dzia­ła­nia na rzecz akcji Zespo­łu Cha­ry­ta­tyw­nego, poszcze­gól­nych potrzeb wspól­noty para­fial­nej, pokry­wa­nia bie­żą­cych kosz­tów gospo­dar­skich (w tym kon­ser­wa­tor­skich) lub orga­ni­za­cji oka­zjo­nal­nych wyda­rzeń (kon­cer­tów, kon­fe­ren­cji itp.). Daro­wi­zny zosta­ną prze­zna­czone na pokry­cie m.in. kosz­tów tech­nicz­nych, orga­ni­za­cyj­nych i logi­stycz­nych. 

Muzy­ka sakral­na
Bazy­li­ka Mariac­ka reali­zu­je pro­jekt rewi­ta­li­za­cji instru­men­ta­rium, któ­ry ma na celu stwo­rze­nie wizy­tów­ki w zakre­sie kul­tu­ry muzycz­nej mia­sta. Daro­wi­zny prze­zna­czo­ne zosta­ną na reno­wa­cję orga­nów, a tak­że na dzia­łal­ność Scho­lii Litur­gicz­nej i zespo­łu muzycz­ne­go bazy­li­ki Cap­pel­li Maria­lis.

Dzia­łal­ność kon­ser­wa­tor­ska
W bazy­li­ce trwa­ją pra­ce nad kon­ser­wa­cją Ołta­rza Wita Stwo­sza. Każ­dy może wes­przeć tę ini­cja­ty­wę. W zakry­stii dostęp­ne są cegieł­ki o nomi­na­łach 10, 20, 50 i 100 zł. Do każ­dej z nich dołą­czo­ny jest upo­mi­nek. Księ­ga ofia­ro­daw­ców wysta­wio­na jest w zakry­stii.

Upo­min­ki do cegieł­ki o war­to­ści 10 zł (pocz­tów­ka i zakład­ka do książ­ki).
Upo­min­ki do cegieł­ki o war­to­ści 20 zł (kart­ka skła­da­na i notes).
Upo­min­ki do cegieł­ki o war­to­ści 50 zł (tecz­ka, blok rysun­ko­wy i magnes).
Upo­min­ki do cegieł­ki o war­to­ści 100 zł (tor­ba baweł­nia­na i kalen­darz).

Za wszel­ką pomoc ser­decz­nie dzię­ku­jemy!