0:00/ 0:00

Wspomóż

Wszystkich ludzi dobrej woli zachęcamy do wspierania działalności duszpasterskiej, charytatywnej i ewangelizacyjnej bazyliki Mariackiej.

Wśród celów kul­tu reli­gij­ne­go znaj­du­ją się m.in.:

Dzie­ła nowej ewan­ge­li­za­cji ini­cjo­wane przez wspól­noty bazy­li­ki Mariac­kiej: Chry­stus w Sta­rym Mie­ście, Sala na GórzeMer­cy Festi­val
Zada­nia kon­ser­wa­cji ołta­rzy, m.in. kon­ser­wa­cji wiel­kie­go ołta­rza mariac­kie­go dłu­ta Wita Stwo­sza
Dzie­ła miło­sier­dzia, m.in. dzia­łal­ność zespo­łu cha­ry­ta­tyw­ne­go.

Wspar­cie jest moż­li­we poprzez wpła­tę daro­wi­zny na rachu­nek ban­kowy:

Para­fia Wnie­bo­wzię­cia Naj­święt­szej Maryi Pan­ny (Para­fia Mariac­ka w Kra­ko­wie)
Bank Pekao S.A.
nr kon­ta: 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360
Prze­lew zagra­nicz­ny:
IBAN: PL70124014311111000010455360
kod BIC: PKOPPLPW

Pro­si­my o wpi­sa­nie jed­ne­go z poniż­szych tytu­łów wpła­ty:

Cele kul­tu reli­gij­ne­go – nowa ewan­ge­li­za­cja
Cele kul­tu reli­gij­ne­go – kon­ser­wa­cja ołta­rzy
Cele kul­tu reli­gij­ne­go – dzie­ła miło­sier­dzia
Cele kul­tu reli­gij­ne­go – muzy­ka sakral­na

Dzie­ła nowej ewan­ge­li­za­cji

Podej­mo­wane są z potrze­by dzie­le­nia się doświad­cze­niem wia­ry. Nasza dzia­łal­ność to nie tyl­ko gło­sze­nie Dobrej Nowi­ny, ale tak­że peł­na zapa­łu dba­łość o jakość gło­sze­nia: nowe środ­ki wyra­zu, boga­te tre­ści, cie­kawi goście, nowocze­sny design mate­ria­łów.

Comie­sięczna ado­ra­cja z pięk­ną sce­ne­rią oraz opra­wą muzycz­ną i gra­ficzną, coty­go­dniowe kate­chezy-​spo­tka­nia z wyjąt­ko­wymi gość­mi czy wyda­rze­nia ewan­ge­li­za­cyj­ne na Ryn­ku Głów­nym (np. Mer­cy Festi­val) – to tyl­ko nie­które z naszych ini­cja­tyw. Człon­ko­wie wspól­not dzia­łają cał­ko­wi­cie pro bono, jed­nak reali­za­cja ich dzia­łań pocią­ga za sobą kosz­ty. Daro­wi­zny na cele nowej ewan­ge­li­za­cji zosta­ną prze­zna­czone na pokry­cie kosz­tów tech­nicz­nych, orga­ni­za­cyj­nych i logi­stycz­nych.

Dzia­łal­ność cha­ry­ta­tyw­na i kon­ser­wa­tor­ska

Poczu­cie spo­łecz­nej odpo­wie­dzial­no­ści para­fial­nego dusz­pa­ster­stwa w miej­scu tak waż­nym na histo­ryczno-​kul­tu­ro­wej mapie Pol­ski obej­muje dzia­ła­nia na rzecz akcji Zespo­łu Cha­ry­ta­tyw­nego, poszcze­gól­nych potrzeb wspól­noty para­fial­nej, pokry­wa­nia bie­żą­cych kosz­tów gospo­dar­skich (w tym kon­ser­wa­tor­skich) lub orga­ni­za­cji oka­zjo­nal­nych wyda­rzeń (kon­cer­tów, kon­fe­ren­cji itp.). Daro­wi­zny zosta­ną prze­zna­czone na pokry­cie m.in. kosz­tów tech­nicz­nych, orga­ni­za­cyj­nych i logi­stycz­nych.

Za wszel­ką pomoc ser­decz­nie dzię­ku­jemy!